Introduktion till Supply Chain Management


Supply Chain Management (SCM) omfattar alla processer som är nödvändiga för att råmaterial ska omvandlas till en färdig produkt och levereras till slutkund, samt inköp, lagerhållning, transport och distribution, informationssystem och logistik. Vissa affärsledare tror att SCM enbart berör stora företag, men även mindre företag kan dra nytta förbättringar i leveranskedjan, som t.ex. kostnadsreducering, reducerat lager, ökad effektivitet, och förbättrade leveranstider, som i sin tur ökar kundtillfredsställelsen. Strategiska allianser och CRM är också områden som går lite hand i hand med SCM.

Grundidén med SCM är att ge en integrerad överblick över drift, processer, och reengineering, management av den interna leveranskedjan, dvs. inköp, produktion, distribution, återvinning/refabricering, samarbetspartners i leveranskedjan, dvs. kunder och leverantörer, och viktigast av allt är ett effektivt flöde av information, material, och pengar. Varje del kan säkerligen hanteras separat; den största fördelen uppnås å andra sidan först när hela kedjan hanteras som en helhet. Det finns ett antal kostnads- och service relaterade mål som är centrala för SCM, nämligen att minska lagernivåer och underskott, öka produktiviteten, utnyttja kapaciteten till max, kvalité, flexibilitet, och pålitlighet.

SCM kan definieras som “the planning and management of all activities involved in sourcing and procurement, conversion, and all logistics management activities. It also includes coordination and collaboration with channel partners and customers. In essence, supply chain management integrates supply and demand management within and across companies. It includes all of the logistics management activities, as well as manufacturing operations, and it drives coordination of processes and activities with and across marketing, sales, product design, finance and information technology”  (p. 139, Council of Supply Chain Management Professionals 2006)

Varför är SCM så viktigt? Tänk på följande:
- Bokåterförsäljare returnerar cirka 30 % av nya inbundna böcker till förlagen.
- Trots att Burger King producerade 50 miljoner leksaker till en marknadsföringskampanj i sammanhang med att filmen ”Toy Story” hade premiär, uppstod omfattande underskott.
- Under bara ett år uppskattade IBM att de förlorat 100 miljoner dollar i inkomst pga. Underskott av deras ThinkPad laptop.
- 2001 var många high-tech företag tvungna att göra ordentliga nedskrivningar pga. förlegat och föråldrat lager.
- Kmart och Sears har problem medans Wal-Mart fortsätter att glänsa.

En typisk leverantörskedja skulle kunna se ut ungefär så här som i exemplet nedan från livsmedelsindustrin:


 


Det mest välkända fenomenet i leverantörskedjor är den så kallade pisksnärtseffekten, eller Bullwhip Effect, som har mycket att göra med informationsförvrängning och variabilitet i ordernivåer mellan varje steg i leverantörskedjan. Det är resultatet som uppkommer när varje enskild enhet försöker att optimera sina egna resultat utan att ta hänsyn till kedjan som helhet. Den största uppgiften för en SC manager är att upprätta, bibehålla, och förbättra fysiska flöden och informationsflöden. Grundtanken med SCM är relativt lätt att förstå, det är dock rätt så svårt att implementera.

Flikarna som finns i denna låda är som följer. Eftersom den mest farliga beståndsdelen i en leverantörskejda är lager, så kommer  lagerhållning  behandlas separat. Transporter och transport styrning är en central del av SCM som behandlar optimala transport- och distributions sätt. Att hitta rätt lokalisering  för produktionsinrättningar och försäljningsställe är en viktig del av organisationsstrategin, vilket även integration och partnerskap  är med andra medlemmar i kedjan. Inköpsstrategier är också en relevant del inom SCM, precis som lager och distributionsledning. För att underlätta informationsflödet och koordinationsprocesserna så är medlemmarna i leveranskedjan även beroende av  informationssystem. Sist men inte minst så är det inte bara organisationer internationaliserar sig, även leverantörskedjor börjar bli globala  för att kunna hantera globala faktorer.

 

Analysverktyg

Att kartlägga leverantörskedjor  är ett bra sätt att analysera dess struktur och medlemmarnas förhållanden till varandra, och kan hjälpa dig att identifiera eventuella flaskhalsar och problemområden. Det finns flera anledningar till att ett företag ska kartlägga sin leverantörskedja; förbättrar den strategiska planeringsprocessen, visualiserar de olika kanalerna, och ger alla i kedjan samma perspektiv.

 

Länkar och lästips

Logistikordlista  svenska-engelska

 
Följande tidningar finns tillgängliga online och ger de senaste nyheterna

Svensk Logistik  är en tidskrift som ges ut kvartalsvis av transportindustriförbundet. Tidskriften tar upp den senaste utvecklingen inom svensk godstransport, teknik, logistiklösningar och aktuella frågor inom Sverige samt Europa.

VTI Aktuell  är VTI:s officiella nyhetstidning som behandlar senaste nyheter och forskning och utkommer fyra gånger per år.

Intelligent logistik  – nyhetstidning inom logistik som utkommer 6 gånger per år. Varje utgåva kan laddas ner gratis som PDF-fil.

Logistikmagasinet  är Schenker’s kundtidning som du kan ladda hem i PDF.

 
Generella länkar

Transportindustriförbundet  är en organisation som representerar godstransport-, spedition-, och logististikföretag inför myndigheter och företag.

VTI  – Statens väg- och transportforskningsinstitut med bla. publikationer  angående näringslivets transporter.

Aktuellt om logistik  – nyhetsbrev från transportindustriförbundet

 
Engelska online tidningar

Logistics Quarterly  är en kanadensisk tidning, och är Logistics Institute’s officiella tidning. På deras hemsida har du fri tillgång till deras senaste utgåva av LQ som behandlar olika områden inom logistik industrin.

E-Logistics Trendwatch  är en tidning som fokuserar mer på den tekniska sidan av logistiken, men tar även upp en del andra områden. Här hittar du senaste nytt om: global handel & logistik, logistik & skeppning, fusioner & förvärv, SCM, Supply Chain Software, och Supply Chain teknologi & RFID.

Supply Chain Digest  ger dig logistiknyheter kopplade till kända företag världen över.

The SupplyChainer  ger en översikt över de senaste logistiknyheterna och ger information om de senaste produkterna och teknologierna.

Supply Chain Management Review  är en tidskrift som täcker ett brett område av olika leverantörskedjeaktiviteter och en del teknologier som underlättar strävan att uppnå konkurrensfördelar.

 
Engelska Forskningsjournaler

European Journal of Operational Research  – en tidskrift som publicerar artiklar av hög kvalité som bidrar till forskningen om operationell logistik.

International Journal of Logistics Management  är ett forum för nya idéer och tankar som täcker det dynamiska området som logistiken och leverantörskedjorna utgör.

**International Journal of Physical Distribution & Logistics Management  är en tidskrift som täcker centrala frågor inom logistic och tar upp de senaste frågorna inom distributionsutvecklingen.

**Supply Chain Management  är en bred tidskrift som har ett strategifokus på marknadsföring, logistik, och IT, och hur det påverkar leverantörskedjor inom olika industrier.

**Logistics Journal  är en Internet tidskrift som behandlar teknisk logistik (intra logistik).

 
Engelska länkar

Ordlista  utgiven av Material Handling Industry of America som täcker de flesta vanliga logistik uttryck.

Ordlista och termer  inom logistik och SCM från council of supply chain professionals.

Företags-& Industri profiler  från MarketLine

Council of Supply Chain Management Professionals  (CSCMP). Det här är den främsta organisationen för personer engagerade inom SCM.

ELA  -European Logistics Association

NOFOMA  - The Nordic Logistics Research Network

CeLS  – Centre of Logistics and Supply Chain Management är skolans egna forskningsavdelning inom logistik och SCM.

 

Tidningsartiklar

Schenker årets europeiska logistikföretag 2007  (InsideOutside, oktober 2006)
Schenker och Bax blir ledande i Japan  (InsideOutside, januari 2007)
Ny svensk studie visar: Svenska företag passiva inom supply chain  (Cap Gemini, april 2007)

 
Engelska tidningsartiklar

Retailers shift supply chain tasks to China  (Financial Times, mars 2007)
Good Logistics: A very tight supply chain  (Financial Times, mars 2007)
FedEx founder credits supply-chain flexibility  (Financial Times, november 2006)
Wal-Mart Says Chains to Get 35% of India Retail Sales  (Bloomberg, december 2006)
The Supply Chain as Growth Driver  (Supply Chain Management Review, maj 2007)
Optimally Bridging Supply and Demand  (Supply Chain Management Review, maj 2007)
Making the Right Decisions  (Supply Chain Management Review, maj 2007)

 
Engelska forskningsartiklar

Fischer, M. L. (1997). What Is The Right Supply Chain For Your Product?  Harvard Business Review, Vol. 75, No. 2, pp. 105-112.
Den här artikeln tar upp ämnet leverantörskedje prestandaoch hur man bäst utformar en leverantörskedja som kan svara på förändringar och nya koncept. Författaren menar att designen beror på vilken sorts produkt företaget erbjuder.

Gardner, J.T., & Cooper, M.C. (2003). Strategic Supply Chain Mapping Approaches. Journal of Business Logistics, Vol.  24, No. 2, pp. 37-64.
Författarna förklarar vikten av att visualisera leverantörskedjor för att kunna överföra och byta kunskap. En karta över leverantörskedjan kan vara användbart i den strategiska planeringsprocessen eftersom det underlättar förståelsen om kedjans struktur.

 
Engelska böcker

**Coyle, J. J., Bardi, E., J., & Langley Jr, J. (2003). The Management of Business Logistics: A Supply Chain Perspective.
Den här boken tar upp de mest relevanta delarna inom SCM området och ger en klar och enkel överblick.

**Ballou, R. H. (2004). Business Logistics/Supply Chain Management: Planning, Organizing, and Controlling the Supply Chain.
Den här boken täcker planeringen, organisationen, och kontrollen av aktiviteter som transporter, lagerhållning, placering av lokaler, orderbehandling, inköp, lager, materialhantering, paketering, kundservice med mera.

**Christopher, M. (2005). Logistics and Supply Chain Management: Creating Value-Adding Networks.
Den här boken tittar på logistik och konkurrensstrategier, service sidan av logistiken, kostnader och prestanda, JIT och många andra spännande områden.

**Lambert, D., Stock, J., & Ellram, L. (1998). Fundamentals of logistics management.
Författarna till den här boken har valt att integrera marknadsföring och logistik samt redovisning, finansiering, och produktion.

***Simchi-Levi, D., Kaminsky, P., & Simchi-Levi, E. (2004). Managing the Supply Chain: the Definitive Guide for the Business Professional.  (E-book).
Den här boken tar upp de flesta områden som är relevanta inom logistik och SCM och är rätt så lättläst.

 

Källor

Gardner & Cooper, 2003

Warner, M. (Ed.). (2002). International encyclopedia of business and management. London: Thomson Learning

Vitasek, K. (2006). The CSCMP Supply Chain and Logistics Terms and Glossary. Retrieved from http://www.cscmp.org/Downloads/Public/Resources/glossary03.pdf

 

 

*Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping
**Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping
***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt
     på Högskolebiblioteket i Jönköping