Transporter & Transportstyrning


Transportering av gods är den traditionella synen på logistiken, att flytta produkter från ett ställe till ett annat. Men transporter innebär så mycket mer än bara det och inkluderar t.ex. även valet av transportsätt som lastbil, tåg, båt eller flygplan som är centrala för att uppfylla de fyra R:en; att leverera Rätt produkt vid Rätt tid på Rätt ställe och i Rätt skick. Transporter har också en betydande ekonomisk roll och vissa servicesärdrag. Saker som transit tid och pålitlighet samt valet av transportföretag har en stor påverkan på ekonomin och leverantörskedjans effektivitet. Ett transportsystem knyter samman kunder, leverantörer, lager med mera med ett fysiskt flöde av gods. Transporten är viktig att tänka på eftersom det är en värdeskapande aktivitet som kopplar samman verksamheter runt hela världen. I den ständigt tilltagande globaliseringen som sker idag är det också viktigt att hålla koll på transportkostnaderna och olika sorters dokumentation. Det är också viktigt att räkna ut optimala transportrutter, och därför måste du veta vilka olika transportsätt som finns till ditt förfogande, veta vad det kostar och räkna ut ledtider med hjälp av ruttplanering. Ett företag kan även välja att lägga ut sina transporter på ett tredjepartslogistikföretag (3PL). (Du kan läsa mer om 3PL’s under Leverantörskedjeallianser). Det finns en kompromiss mellan ledtid och kostnad som i slutändan bestämmer valet av transport, det är inte bara priset på transportservicen som spelar roll. Kostnader som uppstår pga. av långa ledtider är framför allt kostnaden att hålla inventarier – högre lagernivåer ger högra lagerhållningskostnader.

Så hur går urvalsprocessen till när man väljer transportföretag? Först måste man bestämma sig för ett transportsätt, antingen med lastbil, tåg, flyg eller båt, och sen den intermodala transporten, dvs. integrationen av flera olika transportsätt. Exempelvis om du väljer flygfrakt som huvudtransportsätt så måste godset på något sätt komma till flygplatsen, så den intermodala transporten i det fallet är lastbil-flygplan. Nästa steg är att välja vilket företag som ska anlitas. Det finns ett antal saker som påverkat valet av transportföretag. Transportkostnader, ledtider och pålitlighet samt inventariekostnader är viktiga att inkludera i beräkningen. Ledtiden påverkar inte enbart inventariekostnaderna utan även de strategiska val som finns tillgängliga som produktdifferentiering och tillgänglighet. Fördelarna och nackdelarna med varje transportsätt och intermodala val beskrivs i detalj i Coyle, Bardi, & Langley (2003) (se nedan under Lästips).

Transportstyrningen är proaktiv och försöker reducera antalet transportföretag som används för att kunna öka markandsandelen och utveckla strategiska allianser samt minska risken. Transportstyrning inkluderar även förhandlingar med transportföretag om tariffer och service, kontrakt och konsoliderade transporter, dvs. sammanslagningar av transporter för att uppnå skalfördelar. Servicekvalitén bevakas också noggrannt eftersom det påverkar konkurrentskraften. Kostnaderna för en service måste dock överensstämma med de fördelar som vinns av att ha servicen. Transporttjänster kommer dock med vissa restriktioner, både regionala och internationella. Olika slags dokumentation krävs också beroende på om det är lokala eller internationella transporter. Ett av de mest nödvändiga dokumenten är t.ex. sjöfraktsedeln  som visar ursprungsland och destination och fungerar som ett slags kvitto. Fraktsedeln  är ett annat dokument som är själva fakturan som anger kredittid och totalbelopp. Ett rättsanspråk kan också göras mot den som skeppar godset om godset blivit skadat under frakten. Till sist så finns Fritt ombord försäljningsvillkor  som anger säljarens och köparens respektive ansvar. Internationella transporter kräver några fler dokument, och exportdokument är lite krångligare än de dokument som används inom landet. Det finns två slags dokumentkategorier som krävs internationellt, försäljnings-och transportdokument. Försäljningsdokument upprättas efter internationell standard, sk. Incoterms. Exportdeklarationer, exportlicenser, fakturor, fraktsedlar, hamnkvitton och flygfraktsedlar är några av de dokument du kommer att stöta på vid internationella transporter. Tarifferna för både nationella och internationella transporter räknas ut med hjälp av faktorer som servicekostnader, servicevärde, distans och vikt.

 

Analysverktyg

Transportdokument  – exempel på en del transportdokument och hur man fyller i dem.

 
Engelska verktyg

Shipping documents  för Nordamerika – se exempel
Export documents  exampel (amerikanska)

Incoterms transport obligations, costs and risks  – det här är en illustration över de olika Incoterm grupperna och visar hur kostnader och risker skiftar mellan säljare, transportör, och köpare.

 

Länkar och lästips

Transportguiden  – komplett gudie över alla transportföretag i Sverige.

Limeway  företagskatalog – hitta transporter och skeppning.

Transportindustriförbundet  ger nyheter och länkar till olika myndigheter och dokument.

En svensk affärsordlista för logistiker  engelsk-svensk.

 
Lagar

Luftfartslag (1957:297)
Lag (2006:263) om transport av farligt gods
Sjölag (1994:1009)
Förordning (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet 
Lag (1979:560) om transportförmedling
Järnvägstrafiklag (1985:192)

EU:s lagstiftning  angående transporter.

 
Engelska länkar

United Nations Economic Commission for Europe – Transport Division  här hittar du information om vägtransporter, trafiksäkerhet, regler, tågtransporter inom EU och mycket mer.

Incoterms  här hittar du förklaring av de mest vanliga Incotermerna, dvs. standardiserade internationella handelsdefinitioner.

 
Engelska onlinetidningar

Bulk Transporter  ger senaste nytt om regler, teknisk utveckling, logistik och säkerhetshantering av farligt material.

Transport topics online  – lastbilsnyheter dygnet runt.

 
Engelska tidskrifter

Transportation Quarterly  ger dig koncisa och relevanta transportnyheter om det senaste inom transportbranschen.

***Journal of Air Transportation är en central informationskälla för flygfraktnyheter.

***The Journal of Transport History tar upp den sociala och ekonomiska transporthistorien.

***Journal of Transportation and Statistics diskuterar transportens roll i samhället och dess påverkan på ekonomin och miljön. Tidskriften publicerar senaste nytt om informationsdata och transportsystem.

***Nordic Road & Transport Research är en gemensam tidskrift i de nordiska länderna.

***Transportation är en tidskrift som fokuserar på frågor relevanta för att utforma policys, förbereda och utvärdera planer, och den dagliga operationella verksamheten av transportsystem.

***Transportation Journal publicerar artiklar inom ekonomiska och industriella områden relevanta för transportstyrningen och dess logistik.

 

Engelska nyheter

China leads the way on cargo shipped overseas  (Financial Times, mars 2007)
China leads on sorting of goods prior to shipping  (Financial Times, mars 2007)
Gome to build logistics hub in China to cut distribution costs  (Shenzhen Daily, mars 2007)
Bankruptcies increase as freight declines  (Transport Topics Online, april 2007)

 
Engelska forskningsartiklar

Liberatore, M. J., & Miller, T. (1995). A  Decision Support Approach for Transport Carrier and Mode Selection. Journal of Business Logistics, Vol. 16, No. 2, pp. 85-116.
Logistikstrategier har blivit en mer och mer central utmaning i företagens strävan att vara konkurrenskraftiga. En av de viktigaste ingredienserna är transportledningen av inventarier vilket påverkar valet av transportsätt och transportföretag genom hela distributionsnätverket.

*Murphy, P. R., & Hall, P. K. (1995). The Relative Importance of Cost and Service in Freight Transportation Choice Before and After Deregulation: An Update. Transportation Journal, Vol. 35, No. 1, pp. 30-38. Beslut om transportval har länge varit ett område som intresserat forskare och de faktorer som påverkar val av transportör. Efter avregleringen av transportmarknaden så har förhållandet mellan den som skeppar och den som transporterar förändrats, precis som valet av transportsätt. Avregleringen har lett till att det nu finns fler alternativ tillgängliga än förut.

Clott, C. B. (2001). Ocean Freight Intermediaries: An Analysis of Non-Vessel Operating Common Carriers and Maritime Reform. Transportation Journal, Vol. 40, No. 2, pp. 17-26.
Den här artikeln undersöker nya utmaningar och möjligheter för transportörer som är verksamma utan tillgång till farkoster som fungerar mer som en mellanhand på sjöfraktsmarknaden.

*Evers, P. T., Johnson, C. J. (2000). Performance Perceptions, Satisfaction, and Intention: the Intermodal Shipper’s Perspective. Transportation Journal, Vol. 40, No. 2, pp. 27-39. Den här artikeln presenterar en modell av användandet av intermodalen järnväg-lastbil. Syftet är att undersöka om det framtida användandet av intermodala tjänster påverkas av belåtenheten och möjligheten att ersätta transportören. Författarna har kommit fram till att uppfattningen av den totala prestandan beror på kommunikation, kvalitén på kundservicen, ledtider, transittider, och tariffer.

 
Engelska böcker

**Coyle, J. J., Bardi, E. J., & Langley Jr, J. (2003). The Management of Business Logistics: a Supply Chain Perspective.
Två kapitel i den här boken handlar specifikt om transporter och transportstyrning. Där hittas mer detaljerad information om olika transportsätt, dokumentation, och fördelar/nackdelar med valet av olika transportörer.

**Coyle, J. J., Bardi, E. J., & Novack, R. A. (2000). Transportation.
Den här boken tar upp de grundläggande aspekterna inom transporter och förklarar dess roll och vikt i företag och i samhället. Den komplexa omgivningen som uppstått genom det ökade utbudet av olika transporttjänster beskrivs också.

 

 

Källor

Coyle, J. J., Bardi, E. J., & Langley Jr, J. (2003). The management of business logistics: a supply chain perspective. Mason: Thomas Learning

Simchi-Levi, D., Kaminsky, P., & Simchi-Levi, E. (2003). Designing and managing the supply chain: concepts, strategies, and case studies. Boston: McGraw-Hill

 

 

*Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping
**Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping
***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt
     på Högskolebiblioteket i Jönköping