Introduktion till strategi

“Strategi utan taktik är en långsam väg till seger.
Taktik utan strategi är endast bullret före nederlag”
(Sun Tzu – The Art of War)


Växte du och dina vänner upp med att spela krigsspel på datorn? Eller kanske dina barn? Krigsspel handlar i grund och botten om att ha den bästa strategin för att kunna besegra de andra och vinna. De testar din förmåga att ta beslut och ditt logiska tänkande, och den som vinner är oftast den som bäst förstått helhetsbilden. De flesta strategispel är simulationer av historiska slag, men där dina beslut avgör hur det slutar. Strategier inom affärsvärlden har många likheter. Strategiska processer inom företag kan ses på olika sätt som t.ex. påverkas av den sociala, den kulturella eller den politiska omgivningen. Strategi kan ses som den långsiktiga vägen som ett företag slår in på, och strategiska beslut är sannolikt sammankopplade med företagets aktiviteter och görs vanligtvis för att öka konkurrenskraften. Strategi kan även ses som den strategiska anpassningen i omgivningen, eller skapandet av resurser och kompetenser för att kunna öppna upp för nya möjligheter . Med andra ord, strategi handlar om “ett medvetet sökande efter en handlingsplan som utvecklar och förstärker företagets konkurrensfördelar” (p. 17, Ross, von Krogh, & Roos 1997)”. Många simulationsspel nuförtiden handlar även om att starta och hålla igång ett företag och vara med och formulera strategier för att dra till sig så många kunder som möjligt och optimera vinsten.

Beslut som tas om strategiska åtgärder är vanligtvis rätt så komplexa, de tas ofta under olika omständigheter och påverkar operativa beslut. Det gör att det är nödvändigt med en väl sammansvetsad företagsledning och att ha ett bra förhållande med aktörer utanför organisationen i leverantörsnätverket. Oftast så medför även strategiska beslut en organisationsförändring. Strategiska beslut kan tas på olika nivåer i organisationen. Företagsstrategier  ligger till grund för andra beslut angående olika affärsstrategier. De typerna av strategier handlar mest om organisationens värdeadderande aktiviteter och övergripande mål. Affärsstrategier  har huvudsakligen att göra med konkurrensstrategier, och funktionella strategier fokuserar på att organisera de olika komponenterna effektivt för att understödja strategierna på de övre nivåerna.

Strategisk ledning  “berör komplexiteten som uppstår från tvetydiga och icke-rutinmässiga situationer som rör hela organisationen och inte komplikationer som rör enskilda funktioner” (p. 15, Johnson, Scholes, & Whittington 2005). Strategisk ledning kan ses från flera synvinklar, man kan ha omgivningen som utgångspunkt när man bestämmer sig för en strategi eller så kan man ha organisationen som utgångspunkt och sen formulera en strategi, och sen implementera den. Många forskare har tagit den ena eller den andra utgångspunkten fastän man kan betrakta dem som en process av element som påverkar varandra (utan en bestämd utgångspunkt) som har tre kärnor; position, val, och implementering.

Igor Ansoff betraktas av många som grundaren till forskningen om strategisk ledning. Har man en grundläggande förståelse för ett ämnes rötter så kan det oftast underlätta förståelsen för det. Alfred Chandler var en annan forskare som hade ett tidigt inflytande på området och som tittade mycket på sambanden mellan strategi och struktur.

Strategi är någonting vi ofta tar för givet när det kommer till företag. Företag förmodas ha en affärsstrategi och managers får bra betalt för att utveckla strategier för sina företag. De ska även se till att strategierna följs, men vad är egentligen en strategi? Behöver företag verkligen strategier och finns något bästa sätt för att utveckla dem? Svaren på de här frågorna är inte alltid så lätta, men å andra sedan så är det lite det som är charmen med strategier, det är lite spännande och praktiskt och ger även intellektuella utmaningar. Strategiområdet har aldrig varit så omfattande och utmanande som det är idag

Beroende på sammanhanget så kan strategiledningen se lite annorlunda ut. En del saker är mer viktiga i vissa sammanhang än i andra. Just därför så skiljer sig strategier åt beroende på om du tittar på små, medelstora eller stora internationella företag. Strategier varierar också beroende på om det rör ett tillverkande företag eller ett tjänsteföretag, om det är ett offentligt företag eller om det är en ideell förening.

Den här sektionen kommer att gå in närmare på externa analyser, interna analyser, strategiska val, strategisk implementering och till sist den strategiska processen i helhet.

 

Analysverktyg

Engelska verktyg

Självinlärningsmoduler  som hjälper dig att förbättra dina kunskaper om strategi.

Exploring Corporate Strategy  – studentresurser tillgängliga med multiple-choice frågor, exempel och länkar m.m.

Strategiska kartor

Strategi & simulationsspel för nedladdning

 

Länkar och lästips

Engelska länkar

Strategic Management Society  är en förening som riktar sin uppmärksamhet på utvecklingen av den strategiska ledningsprocessen. På hemsidan hittar du olika länkar och publikationer.

Valuebasedmanagement.net  är en sida som ger en överblick över olika management metoder, teorier, och modeller inom strategi, värdering, organisation, kommunikation och ledarskap.

12Manage  är också en sida som tar upp olika management metoder och modeller och ger korta beskrivningar om olika teorier inom ett flertal managementområden.

Mindtools  har mer information och verktyg rörande ett flertal områden.

 
Engelska onlinetidningar

Strategy+Business  är en tidning som kommer ut varje kvartal av strategi och teknologikonsulten Booz Allen Hamilton. Tidningen innehåller fallstudier, intervjuer, forskning, profiler och personliga redogörelser.

Strategy– är Strategic Planning Society’s egen tidning.

Fortune Magazine  är en av USA’s största affärstidningar.

Forbes Magazine  är också en av USA’s största affärstidningar.

 
Strategikonsultfirmor

Bain  är ett globalt konsultföretag som hjälper till att öka värdet på företag. På deras hemsida hittar du olika publikationer och nyheter.

Booz Allen Hamilton  är också ett globalt konsultföretag som hjälper regeringar och företag att lösa problem med servicestrategier, verksamheter, organisationer och förändringar, och IT. De har också publikationer och nyheter på sin hemsida.

Boston Consulting Group  är ett konsultföretag som jobbar med internationella strategier och management med syftet att stärka företags konkurrenskraft. Även här hittar du publikationer och nyheter.

McKinsey  är precis som företagen ovan ett globalt konsultföretag. De arbetar som rådgivare till företag, regeringar och institutioner över hela världen.

 

Engelska tidskrifter

***Strategic Management Journal är en månadsjournal som publicerar material rörande de flesta strategiområdena. De huvudsakliga områdena är allokering av strategiska resurser, organisationsstrukturer, ledarskap, entreprenörskap och mycket mer.

***Academy of Management Journal publicerar artiklar som är relevanta för de flesta managementområden.

***The Journal of Business Strategy är en tidskrift med ett praktiskt fokus på hur man utvecklar bra affärsstrategier. Eftersom tidskriften använder sig av en rätt så bred definition av strategi så kan den täcka ett större område och inkludera saker som marknadsföringsstrategier, innovationer, HR m.m.

Long Range Planning  är i alla fall enligt dem själva den ledande internationella tidskriften inom strategisk planering.

***Strategic Direction är en informationskälla för strateger och skannar regelbundet av 400 olika managementtidskrifter för att hitta olika intressanta frågor och förslag.

***Strategic Organization är designad för att hjälpa dig förstå dynamiken och interaktionen mellan strategi och organisationsprocesser.

***Harvard Business Review är en känd affärstidskrift som ofta publicerar strategirelaterade artiklar.

***Strategy & Leadership

 

Engelska nyhetsartiklar

Private Matters  (Wall Street Journal, maj 2007).
Alfred Chandler, chronicler of corporations, died on May 9th, aged 88. (The Economist, maj 2007).
In search of a supply chain strategy  (AMR Research, februari 2007).
Will Kodak’s new strategy work?  (Forbes, februari 2007)
Google’s grainy video strategy  (Forbes, februari 2007)
Pumping Cash, Not Oil  (BusinessWeek, maj 2007)
Don’t Worry, Be Ready  (BusinessWeek, maj 2007)

 

Engelska tidskriftsartiklar

Porter, M. E. (1996). What is Strategy?  Harvard Business Review,  Vol. 74, No. 6, pp. 61-79.
Författaren menar att företag har svårt att skilja på operativ effektivitet och strategi. Många fokuserar för mycket på produktivitet och kvalitet.

 

Böcker

**Roos, G., von Krogh, G., & Roos, J. (2004). Strategi: En Introduktion.

**Bengtsson, L., & Skärvad, P-H. (2001). Företagsstrategiska perspektiv.
Den här boken är upplagd på ett lite annorlunda sätt och tar upp olika strategiska perspektiv enligt olika skolor.

Melander, A., & Nordqvist, M. (2007). Att förstå strategi: process och kontext.
NY – UTKOMMER UNDER HÖSTEN

 

Engelska böcker

**Johnson, G., Scholes, K. & Whittington, R. (2005). Exploring Corporate Strategy.
Det här är en grundläggande bok i strategi som tar upp olika perspektiv av strategi och olika strategiska nivåer och hur man implementerar strategier.

**Whittington, R. (2001). What is Strategy and Does it Matter?
Den här boken introducerar olika perspektiv på strategiteorier och koncept som strategiskt ledarskap, strategiska val, strategisk tillväxt m.m.

**Mintzberg, H. (1994). The Rise and Fall of Strategic Planning.
Den här boken beskriver olika modeller av strategisk planering och hur planering och strategi hänger samman. Författaren varnar även för eventuella fallgropar i planeringsprocessen och några traditionella myter om strategisk planering.

**Pettigrew, A., Thomas, H., & Whittington, R. (Eds.). (2002). The Handbook of Strategy and Management.
Det här är en samling artiklar som tar upp fyra olika områden inom strategiledningen.

 

Källor

Johnson, G., Scholes, K., & Whittington. R. (2005). Exploring Corporate Strategy. Prentice Hall: Harlow

Melander, A., & Nordqvist, M. (2007). Att förstå strategi: process och kontext. Lund: Studentlitteratur

 

 

*Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping
**Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping
***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt
     på Högskolebiblioteket i Jönköping