Strategigenomföring


Efter att strategivalet gjorts är det dags att genomföra den. Implementeringen är särskilt viktig för strategin ska fungera väl i framtiden. Strukturella och administrativa processer är nödvändiga för den här proceduren. Ledningens roll i detta har ett stort inflytande på genomförandet. Strategigenomföringen handlar även om planeringen och fördelningen av resurser, organisationsstruktur, och hanteringen av förändringar och kulturen. Organisationsstrukturen är viktig för att uppnå bra performance, och en strategigenomföring kräver oftast någon slags förändring. Du kan läsa mer om olika strukturtyper i sektionen om Studier om Organisationer  som tar upp olika slags strukturer som t.ex. funktionell struktur, divisionsstruktur och matrisstruktur. Det är de grundläggande organisationsstrukturerna. Sen finns det andra strukturer som har blivit mer vanliga i och med den ökade globaliseringen. Dessa kan du läsa mer om under International Management, t.ex. strukturer som transnationella, multionationella, internationella och globala strukturer. Strukturen som man väljer hänger ihop med hur mycket kontroll som huvudkontoret vill ha och graden av förändring, kunskap och globalisering.

Implementeringen, eller genomförandet, av en strategi för oftast med sig någon slags förändring, och det är inte ovanligt att man då stöter på motstånd. Det är därför viktigt att implementeringsprocessen sköts ordentligt. Det finns fyra huvudsakliga sätt som en strategi kan genomföras på. Först genom ett framväxande genomförande  som kommer ifråga när förändringen som krävs är   liten och tidshorisonten är lång. Det handlar om exempelvis rutinbeslut som oftast inte involverar en genomförandeplan. Styrt genomförande  är det andra sättet och är relevant när förändringen som krävs är liten, men det tidshorisonten är mycket kortare. Det tredje sättet är steg-för-steg genomförandet  när den strategiska förändringen är stor och man har lång tid på sig att genomföra den.  Omfattande genomförande  är det sista sättet och det mest radikala, det innebär att stora förändringar planeras att genomföras på kort tid. Beroende på situationen så finns det alltså olika implementeringsalternativ tillgängliga.

Andra sätt att se på genomförandet av strategier är genom fem processatser  till strategigenomförandet. Den första ansatsen  är känd som kommendör modellen  och är lik Mintzberg’s positioneringskoncept (se Strategiprocessen). Den här modellen tar en centraliserad riktning. Den andra approachen är förändringsmodellen  och involverar vanligtvis nya strategier och hur vissa element som t.ex. organisationsstruktur kan underlätta genomförandet av nya strategier. Den tredje approachen är sammarbetsmodellen  där strategigenomförandet  är en gruppansträngning och strategin som implementeras är ett resultat av ett gemensamt beslut. På det sättet känner sig alla involverade och engagerade och vill genomföra den nya strategin. Den kulturella modellen  är den fjärde modellen som använder sig av företagskulturen för att implementera en strategi. Den sista modellen är den växande modellen som utnyttjar principal/agent teorin med avsikten att växa inifrån.

Efter att en strategi valts ut så måste resurserna fördelas, uppgifter måste fördelas på olika affärsenheter, en omorganisation kanske till och med är nödvändig. Sen delegeras ansvaret och koordinationsmekanismer sätts igång. Mål måste sättas upp och vara lätta att förstå på alla nivåer. Efter att implementeringen har skett så är det viktigt att man utvärderar den och håller fortsatt uppsikt. Det kommer troligtvis att finnas hinder i vägen för genomförandet som måste tas hand om, både interna och externa. Interna konflikter kan lätt blossa upp och det är viktigt att man löser dem på ett bra sätt. Du kan läsa mer om konflikter i sektionen om Ledarskap.

 

Analysverktyg

Kraftfältsanalys  hjälper dig identifiera krafter för och emot förändringar.
- Arbetsblad  (engelska)

 

Engelska verktyg

Bullet proofing  hjälper dig analysera vad som kan gå fel och vad man ska göra om det gör det.

Implementeringschecklista  – enkelt och effektivt sätt hålla koll på olika påverkande faktorer.

Stakeholder analys  hjälper dig att hålla koll på intressenter och speciellt de som du behöver stöd ifrån.
- Makt/Intresse mall för intressenters prioriteringar

 

Länkar och lästips

Engelska länkar

Sammanställning av organisationskonfigurationer  – här kan du hitta mer om organisationsstrukturer. 

 

Engelska nyhetsartiklar

Why Strategy Implementation Is So Difficult  (1000ventures.com)
Communicating Your Strategy - The forgotten fundamental of strategic implementation  (Graziadio Business Report)
Importance of assessing readiness to implement strategy  (Six Sigma Europe)

 
Engelska tidskriftsartiklar

**Bourgois, L. J., & Brodwin, D. R. (1984). Strategic Implementation: Five Approaches to an Elusive Phenomenon. Strategic Management Journal, Vol. 5, pp. 241-264.
Den här artikeln presenterar fem sätt att angripa strategigenomförandet på; kommandörmodellen, förändringsmodellen, samarbetsmodellen, kulturmodellen, och den växande modellen, samt deras respektive för- och nackdelar.

**Goold, M., & Campbell, A. (2002). Do You Have a Well-Designed Organization?  Harvard Business Review. March.
Författarna presenterar nio tester som är designade för att utvärdera organisationsdesignen eller för att skapa en ny.

 

Böcker

**Roos, G., von Krogh, G., & Roos, J. (2004). Strategi: En Introduktion. Den här boken tar upp genomförandet av strategier i ett separat kapitel på ett övergripande och bra sätt.

**Bengtsson, L., & Skärvad, P-H. (2001). Företagsstrategiska perspektiv. Den här boken är upplagd på ett lite annorlunda sätt och tar upp olika strategiska perspektiv enligt olika skolor.

Melander, A., & Nordqvist, M. (2007). Att förstå strategi: process och kontext.
NY – UTKOMMER UNDER HÖSTEN

 

Engelska böcker

**Johnson, G., Scholes, K. & Whittington, R. (2005). Exploring Corporate Strategy. Det här en fundamental bok som tar upp olika perspektiv på strategi och olika strategiska nivåer.

**Mintzberg, H. (1979). The Structuring of Organizations. Den här boken presenterar fem idealiska organisationsstrukturer.

 

Källor

Bourgois, L. J., & Brodwin, D. R. (1984). Strategic Implementation: Five approaches to an elusive phenomenon. Strategic Management Journal, Vol. 5

Johnson, G., Scholes, K., & Whittington, R. (2005). Exploring Corporate Strategy. Harlow: Prentice Hall

Roos, G., von Krogh, G., & Roos, J. (1998). Strategi. Lund: Studentlitteratur

 

 

*Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping
**Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping
***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt
     på Högskolebiblioteket i Jönköping