Strategiprocessen


En strategisk process kan ses som ett antal aktiviteter som till viss del löper parallellt med varandra. Processen skulle kunna se ut så här, vilket mer eller mindre sammanfattar de övriga delarna i den här sektionen :


 

Först så identifierar man visionen och målen och sen situationen organisationen befinner sig i, dvs. hur det ser ut i nuläget. Det gör man med hjälp av externa och interna analyser. När man sedan skaffat sig en bild över olika alternativ så kan man utvärdera dem och sen göra ett val. När strategin sen har genomförts  så ska den utvärderas och kontrolleras. Andra sätt att se strategiprocessen på är om man delar upp den i tre större sektioner; strategiskt tänkande, utformandet av strategin, och strategisk förändring. Strategiskt tänkande  fokuserar på strategen som person och deras tankeverksamhet. Att förstå hur de tänker förklarar ibland deras beteende och val. Tankeprocessen handlar om att kunna föra ett resonemang runt ett problem för att sedan lösa det. Logiskt och kreativt tänkande är nödvändigt. När det kommer till  strategiformulering  så finns det många åsikter om hur man formulerar strategier. Strategiformuleringen går vanligtvis genom fyra stadier som påminner om hela strategiprocessen i sig; identifiering – diagnostisering – tänka ut – och realisera. Strategier har alla det gemensamma kännetecknandet att de berör framtiden. En del avsiktliga strategier genomförs som det var tänkt medans andra blir realiserade på något annat sätt eller inte alls. Sen finns det även strategier som växer fram på vägen. Strategier kopplas ofta ihop med förändringar, och det är inte en fråga  om strategiska förändringar kommer att ske i organisationer, utan hur och när. En del förändringar i organisationer är dock inte strategiska, utan enbart operationella. De strategiska förändringar  som sker kan dock variera i omfattning och implementeringstid.

Det kan vara lättare att se på strategi som en dynamisk process under snabbt förändrande förutsättningar och inte alltid som en plan som utgår ifrån och sen genomför. Strategier kan ibland vara resultat av flera års experimenterande och kanske inte alls är så välplanerade som de kanske verkar. IKEA t.ex. planerade inte i förväg affärskonceptet med de platta paketen för att spara utrymme. Det var en utveckling som växte fram som nu i efterhand visade sig vara en väldigt bra strategi. Gör man en strategisk plan så betyder inte det nödvändigtvis att resultatet är detsamma man planerade från början, men det ger en känsla av att man vet vilken riktning man ska röra sig i. Strategi handlar mycket om faktiskt beteende – eller ett mönster av handlingar. Det betyder att strategier kan vara antingen avsedda eller uppkomna efter hand som redan nämnts, men chansen är större att den sistnämnda inträffar. Ibland kan de se ut som om man har en väl uttänkt plan, men i verkligheten kan det vara så att det observerade beteendet bara verkar vara strukturerat även om det inte är det. Mintzberg utvecklade någonting han kallade för strategins 5 P’n som visar hur strategier utvecklas på olika sätt. 5 P teorin utvecklades för att visa att strategier kan ses på olika sätt. Först och främst så kan en strategi ses som en plan  där det finns en förutbestämd utstakad väg som följs. Sen om du planerar att lura dina konkurrenter med en viss strategi så kan man säga att strategi används som ploj. Om man planerar strategier så måste man i slutändan sen kunna urskönja något slags mönster (pattern) av handlingar. Avsiktliga strategier blir dock inte alltid realiserade. En del strategier förblir orealiserade och försvinner medans andra växer fram på vägen. En strategi kan också ses som en  position, vilket är platsen i omgivningen som företaget tar beroende på vilka kompetenser det har. Det sista P:et definierar strategi som ett  perspektiv  vilket är ett internt sätt att se strategi på, vilket innebär att strategikonceptet uppfattas på olika sätt beroende på betraktaren i fråga.

Strategisafari - The strategic management beast
Tio blinda män var ute på safari och stötte på en elefant. Alla män lade sina händer på olika delar av elefanten för att undersöka vad det var, och varje man trodde sig ha stött på något annat än de andra. En trodde sig ha stött på en vägg, en annan trodde att han höll i en orm, en tredje trodde det var ett träd osv. Det finns tio olika strategiskolor som var och en representerar vad dessa män trodde sig ha stött på när de undersökte elefanten. Strategisafarit är en välkänd metafor inom strategin som är till för att visa att strategi kan uppfattas på olika sätt, men att alla synsätt tillsammans utgör en helhet. De tio strategiskolorna är:

De tio skolorna kan delas in i två kategorier, en preskriptiv  som försöker identifiera en handlingsriktning genom att titta på nuläget och omgivningen, och en deskriptiv  som tittar mer de historiska aspekterna till varför företaget befinner sig i sin nuvarande situation. De 5 P:na kan vara användbara i kombination med detta eftersom de representerar fem olika sätt att se på strategisk planering.

 

Analysverktyg

De 10 strategiskolorna  – här förklaras tanken bakom varje skola och tips ges på jämförbara teorier och koncept.

 

Engelska verktyg

Verktyg/metoder och koncept för att titta på de tio skolorna och analysera dem hittas här.

 

Länkar och lästips

Engelska länkar

Strategi safari - illustrerad mindmap

Kort sammanfattning av boken ”Strategy safari”

De 10 skolorna och deras ursprung

Mintzberg’s 5 P:na för strategi

 

Engelska nyhetsartiklar

A better scheme for strategic planning  (BusinessWeek, januari 2007)
As competition rebounds, Southwest faces squeeze  (Wall Street Journal Online, juni2007)
Making Change  (Wall Street Journal Online, juni 2007)

 

Engelska forskningsartiklar

*Van den Ven, A. H. (1992). Suggestions for Studying Strategy Process: A Research Note.  Strategic Management Journal,  Vol. 13. Special Issue: Strategy Process: Managing Corporate Self-Renewal, pp. 169-188.
Den här artikeln ger några bra råd att ha i åtanke om du forskar om strategiska processer, och det är speciellt tre saker som man ska tänka på. 

 

Böcker

**Roos, G., von Krogh, G., & Roos, J. (2004). Strategi: En introduktion. Den här boken tar upp mycket om strategiprocesser på ett övergripande och bra sätt.

**Bengtsson, L., & Skärvad, P-H. (2001). Företagsstrategiska perspektiv. Den här boken är upplagd på ett lite annorlunda sätt och tar upp olika strategiska perspektiv enligt olika skolor.

Melander, A., & Nordqvist, M. (2007). Att förstå strategi: process och kontext.
NY – UTKOMMER UNDER HÖSTEN

 

Engelska böcker

**Mintzberg, H., Quinn, J. B., & Goshal, S. (1995). The strategy process. I den här boken kan du läsa mer om strategiska processer och speciellt om de 5 P:na samt hur man formulerar strategier och olika kontexter.

**Mintzberg, H., Lampel. J., & Ahlstrand, B. (1998).Strategy Safari A Guided Tour Through The Wilds of Strategic Management.

 
 

Källor

De Wit, B., Meyer, R. (2005). Strategy synthesis – resolving strategy paradoxes to create competitive advantage: text and readings. 2nd Ed. London: Thomson Learning

Johnson, G., Scholes, K., & Whittington. R. (2005). Exploring Corporate Strategy. Harlow: Prentice Hall

Melander, A., & Nordqvist, M. (2007). Att förstå strategi: process och kontext. Lund: Studentlitteratur

Mintzberg, H., Lampel. J., & Ahlstrand, B. (1998). Strategy Safari A Guided Tour through The Wilds of Strategic Management. London: Prentice Hall

Mintzberg, H., Quinn, J. B., & Goshal, S. (1995). The strategy process. Hertfordshire: Prentice Hall

Roos, G., & von Krogh, G., & Roos, J. (1998). Strategi. Lund: Studentlitteratur

 

 

*Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping
**Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping
***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt
     på Högskolebiblioteket i Jönköping