Motivationsteorier


“När ledarna leder så följer följeslagarna”

Managers och ledare strävar både efter att motivera sina anställda och sina team, och efterfrågan på själv-motiverande personer är större än någonsin. Motivation handlar o matt få någon att göra någonting för att de själva vill det, inte för att de måste. Källan till motivation är hopp. Det mest fundamentala motivationssättet är lockbeten och bestraffning som är mest effektiva när de används i kombination. En grundläggande regel är att om du vill motivera någon så måste du själv vara motiverad till att börja med. Det är även viktigt att man har ett mål att jobba mot. Motivation i ledarskap har tio principer ;

1) Sätt upp mål
2) Föregå med gott exempel
3) Försök att ständigt bli bättre
4) Ta tid till att tänka
5) led – men tryck inte på
6) döm efter resultaten
7) bygg upp förtroende
8) förvänta kritik
9) tänk långsiktigt
10) tänk positivt

Frederick Herzberg anses vara en av de första stora tänkarna när det gäller management och motivationsteorier. Hans arbete är fortfarande använda som viktiga referenser. Herzberg utvecklade sina idéer till motivations- och hygienteorin. Han kom underfund med att tillfredsställdhet och missnöje på arbetsplatsen grundar sig på olika saker som inte nödvändigtvis är motsatta reaktioner till samma saker. En del saker är verkliga motivationsfaktorer (motivatorer), medans andra tenderar att den motsatta effekten - missnöje (hygienfaktorer). Herzberg påstod att människor har två fundamentala behov; det ena att försöka undvika smärta – precis som djur, och det andra att växa psykologiskt – som människa. Det finns vissa paralleller till Maslow’s behovshierarki. Herzberg's teorier är lika relevanta idag som de var när han först presenterade dem, med skillnaden att implikationerna av ansvar, rättvisa och medkänsla numera är globala frågor. Herzberg fann att riktiga motivationsfaktorer är åstadkommande, erkännande, arbete i sig, ansvar, avancemang, och personlig utveckling.   

Douglas McGregor, en socialpsykolog, bidrog också mycket till forskningen om management och motivation. Han utvecklade X-Y teorin och menade att det fins två huvudsakliga sätt att leda människor på, X och Y. Hans teori är en påminnelse för det enkla sättet att leda människor på. X-Y teorin är fortfarande en gällande, grundläggande teori som är central i utvecklande organisationer och för att förbättra organisationskultur, även om en del kritik har riktats mot teorins stela synsätt. 

Följande forskare har bidragit till olika motivationsteorier:

  • Maslow, Abraham – behovshierarkin (fysiologiska, trygghet, gemenskap och tillgivenhet, uppskattning, och självförverkligande)
  • Drucker, Peter – målstyrning – grundaren till modern management.
  • Likert, Rensis – beteendeforskning (utnyttjande-auktoritet, generositet-auktoritet, konsultativt, och deltagande beteende).
  • Taylor, Frederick Winslow – vetenskaplig arbetsdelning
  • Argyris, Chris – tillskott till HR forskningen (byråkratiska/pyramidala, och humanistiska/demokratiska värdesystem).
  • Herzberg, Frederick – Tvåfaktorsteorin, motivationsfaktorer (åstadkommande, erkännande, avancemang, och intresse för jobbet) - och hygienfaktorer (förutsättningar, lön, status, säkerhet, och företagspolicy).
  • McClelland, David – Förvärvade behovs/motivationsteorin (behov av att prestera, behovet av makt, och behovet av samhörighet).
  • McGregor, Douglas – teori X och Y. Teorier om individuellt beteende på arbetsplatsen.
  • Mayo, Elton – bidragit till HR ('Hawthorne effekten', vikten av teamwork, och socialt samarbete).  

För att fördjupa sig ännu mer om olika motivationsteorier och de här forskarna som nämnts klicka här.

En annan traditionell teori om hur man motiverar anställda att uppnå målen är målvägsteorin (Path-Goal). Syftet är att förbättra produktiviteten och tillfredställdheten hos de anställda genom att fokusera på motivation.  Målvägsteorin fastslår att ledare tydligt måste klargöra förväntningar och målsättningen och se till att eventuella hinder försvinner. Incitament borde ges längs vägen och sen ge belöningar när målen har uppnåtts. Ledarens roll i den här processen varierar. Ledaren kan ta en väldigt aktiv roll eller en mer stödjande roll. Målvägsteorin har fyra huvudsakliga ledarskapsstilar; stödjande, anvisande/vägledande, och prestationsorienterad. . De påverkar medarbetarnas arbetsprestation, tillfredsställdhet och motivation.  Du kan läsa mer om olika stilar under ledarskapsstilar.

 

Analysverktyg

Engelska verktyg

Bedöm ledarskapsmotivationen här kan du göra en utvärdering och se om du själv är motiverad nog att leda.

Självmotiveringsverktyg det här verktyget hjälper dig hitta motivationen till att leda.
Leadership Management International: Motivera anställda att ändra beteende det hä