Kommunikation


“Drunknar i data men saknar information”
(Ruth Stanat i
Den Intelligenta Organisationen)

Kommunikationsfärdigheter är en viktig del i ledarskapet. Det handlar om att kunna förmedla sina idéer och tankar på ett effektivt sätt. Effektivt kommunicerande är viktigt, inte bara till grupper utan också till individer. Talad kommunikation är minst lika viktig som skriftlig och/eller elektronisk kommunikation. Det är dock enbart effektivt när båda parter förstår samma sak, och det kräver att båda anstränger sig.

Kommunikation är nödvändigt för att man ska kunna uppnå någonting tillsammans. Sättet man kommunicerar på beror vilken sorts person du är och hur du mår. Det finns både bra och dålig kommunikation, och med hjälp av några teorier kan du bli mer medveten om detta, vilket kan underlätta på arbetsplatsen där du spenderar merparten av din dag.

Filterteorin om sändare och mottagare påstår att mottagaren inte alltid förstår allting som sändaren säger. Filtret som finns emellan dem är uppbyggt av egna personliga erfarenheter. Det är vad som finns under ytan som påverkar hur kommunikationen tolkas, och andra saker som också är en del av filtret är organisationskulturen och psykologiska försvarsmekanismer. Man borde också vara medveten om att kommunikation inte enbart sker genom ord, utan också med hjälp av kroppsspråket. 75-90 % av all kommunikation sker faktiskt med hjälp av kroppsspråket. Sen är det kanske ingen överraskning att det faktiskt är så att manlig och kvinnlig kommunikation skiljer sig åt. Kvinnor tenderar att uttrycka sig på ett mer emotionellt sätt än vad män gör.

När kommunikationen brister så uppstår oftast konflikter, det är lätt att missförstånd uppstår om man inte koncentrerar sig på vad den andra personen säger och när man inte fokuserar på uppgiften. Stress kan också vara en påverkande faktor som stör vårat kommunicerande, precis som det kan göra om man har en dålig dag kanske pga. personliga skäl.

Kommunikation sker ofta muntligt eller skriftligt och kan vara både internt och externt. Det är viktigt med intern kommunikation i ett företag för att klargöra för alla vad som förväntas av dem och hur de ska gå tillväga. Det är också viktigt att meddela varför någonting ska göras och vilket resultat man vill uppnå. Syftet med kommunikation är sprida information, uppmuntra till delaktighet, samt skapa en länk till den externa omgivningen. Det finns olika sätt att sprida informationen på, antingen direkt t.ex. på möten, eller indirekt genom personaltidningar, intranät eller liknande. Någonting man emellertid ska akta sig för är sprida rykten.

Om du vill studera kommunikation så kan du börja med att titta på strukturen, innehållet, och användandet av direkta och indirekta kommunikationsvägar. Det finns olika sätt att göra detta på. Man kan genomföra t.ex. en observerande studie eller gå ut och göra intervjuer och frågeformulär.

Konflikter  på en arbetsplats är oundvikliga och uppstår av många orsaker. Det kan vara en konkurrens om knappa resurser, rolltvetydigheter, ineffektiv kommunikation, individuella skillnader m.m. Det finns generellt sett två olika sorters konflikter – personliga och funktionella. För managers och ledare är det viktigt att kunna hantera konflikter för att upprätthålla en bra arbetsmiljö. Det finns fem huvudsakliga sätt att hantera konflikter på; undvika, anpassa, kompromissa, konkurrerande eller kontroversiella strategier, och samarbeta. Kommunikationen är ett viktigt verktyg när man vill lösa konflikter eller undvika att de uppstår.

 

Analysverktyg

Verktyg  för att analysera och hantera arbetsplatskonflikter

Checklista för dialog inom arbetsgruppen 

 

Engelska verktyg

EQ verktygslådan  innehåller artiklar om rollen av emotioner inom kommunikation och ledarskap och tipsar även om användbara länkar och övningar.

 

Länkar och lästips

Onlinetidningar

Suntliv  – tidning om arbetsmiljö och arbetshälsa.

 

Engelska tidskrifter

***The Journal of Conflict Resolution fokuserar huvudsakligen på internationella konflikter men även på gruppkonflikter och personliga konflikter.

***Communication Theory

***Journal of Communication

***Human Communication Research

 

Nyhetsartiklar

Ung chef mindre rädd för konflikter  (SvD, september 2005)
Gör dig förstådd  (Chef.se, mars 2003)
Hålla möten  (Chef.se, mars 2003)
Skyll aldrig på medarbetarna  (Chef.se, februari 2007)
Svenskar och konflikter  (Suntliv.nu, oktober 2006)
Konflikter går att lösa  (Suntliv.nu, oktober 2006)
Bra chef bryter tystnaden  (Suntliv.nu, augusti 2006)

 

Böcker

**Strid, J. (1999). Intern kommunikation inom organisationer, företag och myndigheter.

**Ahrenfelt, B., & Berner, R. (1994). Konflikthanteringsboken: Om vardagliga konflikter på jobbet.

 

 

Källor

Ahrenfelt, B., & Berner, R. (1994). Konflikthanteringsboken: Om vardagliga konflikter på jobbet

Strid, J. (1999). Intern kommunikation inom organisationer, företag och myndigheter

Warner, M. (Ed.). (2002). International Encyclopedia of Business and Management. London: Thomson Learning

 

 

*Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping
**Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping
***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt
  på Högskolebiblioteket i Jönköping