Ledarskapsstilar

“När det gäller stil, följ med strömmen;
när det gäller principer, var som en klippa”
(T. Jefferson
)

Teorier om ledarskapsstilar handlar mycket om beteende, vad ledaren gör och hur. Det inkluderar även sättet som ledaren agerar på gentemot sina anställda.  Ledare tenderar generellt sätt att fokusera antingen på uppgifter eller på relationer, vilket påverkar ledarskapsstilen som han eller hon tillämpar. Det finns otaliga sorters ledarskapsstilar som forskare har identifierat, de vanligaste ser du nedan:


• Autokratiskt ledarskap (extrem form av transaktionellt ledarskap, ledaren har absolut makt)

• Byråkratiskt ledarskap (regelverksledare)

• Karismatiskt ledarskap (liknar transformellt ledarskap, energisk och entuaistisk ledare)

• Demokratiskt ledarskap/Deltagande ledarskap (gruppmedlemmar uppmuntras att bidra och vara aktiva)

• Laissez-faire ledarskap (“Låt-gå” ledare, involverar sig inte)

• Människoorienterat ledarskap/Relationsorienterat ledarskap (fokuserar på organisationen, stöd, och personalutveckling.)

• Betjänande ledarskap (blir inte formellt erkänd som ledare)

• Uppgiftsorienterat ledarskap (“få jobbet gjort” fokus)

• Transaktionellt ledarskap (mer ett managementsätt än ett ledarskapssätt, anställda ska lyda ledaren)

• Transformellt ledarskap (fokus på inspiration, synlighet och kommunikation)

Du kan läsa ännu mer om de olika stilarna här.

Det har varit mer fokus på vissa av de här ledarskapsstilarna i ledarskapslitteraturen än andra. Idag är det populärt att prata om transformellt ledarskap som handlar mycket om emotioner, värderingar, etik, och har en mer långsiktig orientering. Anställda har ett större inflytande vilket både inspirerar och motiverar dem. Mycket fokus läggs på interaction och relationer, vilket helt distanserar den här stilen från maktkonceptet.  Det går att läsa mer om motivationens och maktens roll i separata avsnitt. Nära sammankopplat med transformellt ledarskap är karismatiskt och visionärt ledarskap. Karismatiskt ledarskap kan ibland vara svårt att särskilja från transformellt ledarskap eftersom även den här stilen har mycket att göra med sensitivitet och kunna lyssna på de anställda och deras behov. Skillnaden är att det transformella ledarskapet har som mål att förändra organisationen, medans den karismatiska stilen inte nödvändigtvis vill förändra någonting alls.  Visionärt ledarskap är mer fokuserat på att öka effektiviteten. Enligt den visionära stilen görs detta bäst genom utbildning som gör det möjligt att flytta beslutsfattandet längre och längre ner i organisationerna utan någon större bevakning uppifrån.

Transaktionellt ledarskap å andra sidan är nästan helt tvärtom med uppfattningen att de anställda är till för att göra det de har blivit tillsagda om och bestraffade om de inte gör det de ska. Struktur och hierarki är centrala faktorer i den transaktionella ledarskapsstilen.

 

Analysverktyg

Engelska verktyg

Blake och Mouton’s ledarskapsformulär kan användas för att balansera uppgifts- och människoorienterat ledarskap, och det finns även ett par kommentarer till hur man ska tolka modellen här. Här kan du ladda ner rutsystemet. 

LBDQ Leader Behaviour Description Questionnaire utvecklades av Ohio State University. Deras studier visade på att ledare har två sorters beteende; initiera struktur och omtänksamhet.

 

Länkar och lästips

Resultat från frågeformuläret ”Våga vara ledare”  presenterar svenska ledarskapsstilar.

 

Engelska länkar

Transformellt ledarskap inclusive Weber’s model för transaktionellt och transformellt ledarskap.

Multifactor Leadership Questionnarie information

Ledarskapsstilar – använd rätt stil för rätt situation.

12Manage har en hel ledarskapssektion.

 

Nyhetsartiklar

Svenskar missnöjda med sina chefer (SvD, november 2006)

Ministrarna är usla som chefer (Chef.se, mars 2007)

 

Engelska nyhetsartiklar

Blair’s leadership legacy shaped by war (Forbes, maj 2007)

Tofu and The Changing Nature Of Leadership (Forbes, maj 2007)

 

Engelska forskningsartiklar

*Humphreys, J. H., & Einstein, W. O. (2003). Nothing New Under the Sun: Transformational Leadership From a Historical PerspectiveManagement Decision, Vol. 41, No. 1, pp. 85-95. Författarna argumenterar att den transformella ledarskapsstilen är svår att förstå om man inte vet om dess historiska utveckling.

*Kirkpatrick, S. A., & Locke, E. A. (1991). Leadership: Do Traits Matter? The Academy of Management Executive, Vol. 5, No. 2, pp. 48-60. Författarna förklarar att det finns bevis på att effektiva ledare skiljer sig från andra gällande vissa specifika saker och förklarar mer i detalj vad det är som gör dem speciella.

 

Böcker

**Blake, R., & McCanse, A. (1998). Grid-metoden.

**Blake, R., & McCanse, A. (1998). Grid-metoden. Relationer chef-medarbetare

**Blake, R., & McCanse, A. (1998). Grid-metoden: värderingar och ledarskapsdiagnoser.

 

Engelska böcker

**Avolio, B.J. (1999). Full Leadership Development: Building the Vital Forces in Organizations. Författaren presenterar sina tankar om att betrakta ledarskap som ett system.

 

Källor

Northouse, P. G. (2007). Leadership theory and practice. 4th Ed. London: Sage Publications

http://changingminds.org/disciplines/leadership/styles/charismatic_leadership.htm

http://www.motivation-tools.com/workplace/visionary_leadership.htm

 

 

*Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping
**Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping
***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt
  på Högskolebiblioteket i Jönköping