Gruppledarskap


Grupparbeten har blivit mer och mer populära runt om på arbetsplatser idag, speciellt eftersom det har blivit så vanligt att jobba i projekt. Människors sociala och psykologiska behov av att tillhöra en grupp kommer dock inte alltid utan friktioner, och det är därför det är viktigt med gruppledarskap. Oroligheter på arbetsplatsen uppstår oftast när det finns konflikter mellan gruppmedlemmar. Det är viktigt att hitta lösningar på de meningsskiljaktigheter som uppstår eftersom det är svårt att gå skilda vägar på en arbetsplats.

Grupper kan delas in på olika sätt, t.ex. efter storlek, primära och sekundära grupper, formella och informella, och undergrupper. Grupper kan också vara av olika karaktär och utvecklas på olika sätt. Medlemmarna i en grupp tar oftast olika roller, och en av dem måste vara ledare.

Konflikter som uppstår på en arbetsplats gör det oftast pga. olika intressen. Konflikter måste dock inte alltid vara någonting som är dåligt. Tvärtom, om de hanteras på rätt sätt så kan resultatet faktiskt vara till fördel. Om man lyckas lösa en konflikt på ett bra sätt så kan det få positive konsekvenser som t.ex. ökad förståelse för varandra, ökad grupptillhörighetskänsla, och ökad självkänsla. Konflikter som å andra sidan inte hanteras bra kan lätt gå över i personlig motvilja och ineffektivt grupparbete. Att undvika eller lösa konflikter kräver att gruppmedlemmarna aktivt kommunicerar med varandra (se Kommunikation).
 
Eftersom organisationer numera utvecklar mer platta hierarkier så ökar antalet grupper på arbetsplatsen. Den gruppbaserade organisationsstrukturen har blivit mer och mer viktig för att förbli konkurrenskraftig; den underlättar nämligen flexibilitet och gör responstiderna kortare. Det sätter å andra sida många krav på att gruppen arbetar effektivt. Gruppledarens roll är att säkerställa att gruppen lyckas med sin uppgift. Ineffektivt ledarskap är oftast anledningen till misslyckanden. Grupprestationen beror med andra ord till hög grad på ledaren och dennes mentala uppfattning av situationen. Gruppledaren är också ansvarig för att förse gruppen med det som behövs för att uppfylla deras behov. En väldigt svår fråga för gruppledaren är att avgöra när man ska ingripa eller enbart observera problem som uppstår. 

 

Analysverktyg

Engelska verktyg

Självinsiktstest analysera och utvärdera hur du fungerar i grupp.

Grupprollsanalys och rapporter

Team Problem Solver

Två verktyg som identifierar fem olika sätt att hantera konflikter på. Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument (TKI)

Ett annat liknande instrument inkluderar även kulturella faktorer - Kraybill Conflict Style Instrument

 

Länkar och lästips

Lagledningsprofiler

Arbetsmiljölagen (1977:1160)

 

Engelska länkar

Att arbeta i grupper och team – läsavsnitt.
 
Gruppstärkande övningar och motiverande aktiviteter hittas här

Fallstudier & artiklar

How to guider – leda ditt team

Teamwork: Komponenter i ett effektivt team

Guerrilla Management
Denna hemsida riktar sig till alla som fått (den enligt författaren tvivelaktiga) äran att ta på sig rollen som projektledare eller teamledare. Här finns kortfattade introduktioner till respektive avsnitt med hänvisningar till den bok som författaren skrivit.

 

Nyhetsartiklar

Du avbröt mig hela tiden (Chef.se, mars 2007)

 

Engelska nyhetsartiklar

Seven Keys to More Effectively Leading Teams (Ezine Articles, 2004)

What Makes a Good Team Leader? (The Teal Trust)

 

Engelska forskningsartiklar

Bennis, W. (1997). The Secret of Great GroupsLeader to Leader, No. 3. Det är sällan man åstadkommer någonting själv, det är grupper som är viktiga för företag vilket gör det så viktigt med gruppledarskap och teamwork.

*Day, D.V., Gronn, P., & Salas, E. (2004). Leadership Capacity in Teams. The Leadership Quarterly, Vol. 15, No. 6, pp. 857-880. Författarna har undersökt ledarskap i grupper och utvecklat ett perspektiv som ser ledarskapet som resultatet av grupprocesser.

Cole, B. (2001). When You’re in Charge: Tips for Leading Teams. Kiwanis Magazine, Vol. 4.  Författaren menar att det största problemet i grupper på arbetsplatser är relaterade till programmeringen vi får som barn att grupper och lag är till för att leka och inte menat för riktigt arbete.

*Zaccaro, S.J., Rittman, A.L., & Marks, M.A. (2001). Team LeadershipThe Leadership Quarterly, Vol. 12, No. 4, pp. 451-
Författarna argumenterar att vi inte vet tillräckligt mycket om hur ledare skapar och hanterar effektiva team. Artikeln fokuserar på ledare-team dynamiken genom någonting som de kallar för den funktionella ledarskapslinsen.

*Hyatt, D.E., & Ruddy, T.M. (1997). An Examination of the Relationship Between Work Group Characteristics and Performance: Once More Into the Breech. Personnel Psychology, Vol. 50, No. 3, pp. 553-585. Den här artikeln undersöker förhållandet mellan utmärkande drag i grupper och prestation.

 

Engelska böcker

Goodman, P.S., & Associates (Eds.). (1986). Designing Effective Work Groups.
Den här boken beskriver hur man bäst organiserar effektiva team.

 

 

Källor

Axelson, B., & Thylefors, I. (2005). Arbetsgruppens psykologi

Northouse, P. G. (2007). Leadership theory and practice. London: Sage Publications

 

 

*Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping
**Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping
***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt
     på Högskolebiblioteket i Jönköping