Makt


“In organizations, real power and energy is generated through relationships. The patterns of relationships and the capacities to form them are more important than tasks, functions, roles, and positions.”
(Margaret Wheatly in Leadership and the New Science)

Makt är ett ord som lätt kan få en att tänka på ondska och korruption, men makt har naturligtvis även en positiv sida. Makt handlar egentligen om att leda organisationer mot de uppsatta målen på ett etiskt sätt. En svår aspekt i ledarskapet kan vara att få acceptans och de anställdas respekt. Dåligt självförtroende kan påverka ledarens uppfattning av acceptansen, och personliga problem och arbetsrelaterade problem kanske inte alltid är så lätta att hålla isär, vilket i slutändan påverkar hur ledaren leder. Att leda är synonymt med att utöva makt. Man kan få makt på flera olika sätt, och några maktmedel kan vara :

- kontroll
- kunskap/erfarenhet
- nätverk
- formella titlar
- personliga kännetecknanden
- hot och straff
- tillgång till information
- tillgång till resurser.

Sättet som makten utövas på beror på ledarens personliga målsättningar, människosyn, moral, psykologisk hälsa osv. Det är viktigt att ledare utövar sin makt på ett medvetet sätt och inser sin egen påverkande effekt. Makt förutsätter tillit, dvs. följeslagarna ska kunna lita på och respektera ledaren. Det är inte ovanligt att ett team t.ex. har en formell ledare med den officiella makten, men även en informell ledare som följeslagarna sätter sin tillit till. Ledarskap kan ses, precis som redan nämnts, som utövandet av makt, och för att det ska fungera så är det nödvändigt att ha en maktbas att basera maktinflytandet på. En ledare behöver en stark grund att stå på vilket är en av många utmaningar för att uppnå effektivitet. Makt behövs också för att lösa konflikter, och en ledare kan få det nödvändiga maktinflytandet från flera håll. Att bygga en bra maktbas är dock inte så lätt; det tar lång tid och kräver mycket. Frågan om hur en ledare bygger en maktbas återstår emellertid fortfarande, och hur man använder den för att påverka. En maktbas baseras på ledarens individuella makt, dvs. personlig makt som kunskap och erfarenhet, samt sin position. Det är grundläggande för ledarens förmåga att kunna använda och förvandla makt till att kunna påverka. Ledare måste kunna påverka för att uppnå de organisationella målen. Transformationsprocessen där makt omvandlas till inflytande kräver vissa strategier. Det finns tre huvudsakliga strategier för att utöva inflytande; vedergällning, ömsesidighet, och resonerande. För att kunna uppnå effektivitet så är en kombination av dessa tre det optimala. Utmärkt ledarskap har också mycket att göra med hur mycket makt som man har kommit över och som utövas, vilket påverkar hur organisationen sköts.

 

Analysverktyg

 

Länkar och lästips

Engelska onlinetidningar

Compass: A journal of Leadership– det här är en tidning som publiceras av Harvard University – John F. Kennedy School of Government.

 

Engelska nyhetsartiklar

Position Leaders: Destined to Disappoint  (BusinessWeek, juli 2007)


Forskningsartiklar

***Eriksson, P. (2001). Mot ett modernt arbetsliv. Officerstidningen, Vol. 8, pp. 10-12.
Den här artikeln argumenterar att dagens ledarskap skiljer sig åt från hur ledarskapet såg ut för ett par decennier sedan, och att makt är en viktig del i ledarskap, men inte vilken makt som helst.

 

Engelska forskningsartiklar

Kanter Moss, R. (1979). Power Failure in Management Circuits. Harvard Business Review, Vol. 57, No. 4, Jul-Aug. Den här klassiska artikeln undersöker var makt kommer ifrån, olika maktlösa positioner, och hur man utökar och delar makt.

Michelson, B. J. Leadership and Power Base Development: Using Power Effectively to Manage Diversity and Job-related Interdependence in Complex Organizations. Concepts for Air Force Leadership, pp. 193-199.
Den här artikeln diskuterar hur man bygger upp en maktbas och sedan förvandlar den till inflytande. Författaren presenterar några ledarskaps- och maktmodeller som används för att illustrera förhållandet mellan de båda koncepten.

Brennan, A., Ferris, P., Paquet, S., & Kline, T. (). The Use and Abuse of Power in Leadership.  Canadian Forces Leadership Institute. Den här artiklen för en intressant diskussion om förhållandet mellan ledarskap och makt och gör en sammanställning över forskning som gjorts om makt och maktens roll i olika ledarskapsmodeller.

Nye, J. S. Jr. (2004). Soft Power & Leadership. Compass: A Journal of Leadership, pp. 28-31. Den här artikeln skiljer på hård makt, dvs. makten att övertala och skrämma, och mjuk makt, makten att attrahera.

 

Engelska böcker

**Yukl, G. A. (2005). Leadership in Organizations. Den här boken fokuserar på effektivt ledarskap och beskriver de största teorierna och ger en överblick över studier om ledarskapets effektivitet. Författaren beskriver även sin syn på förhållandet mellan makt och ledarskap.

 

 

Källor

Michelson, B. J. Leadership and power base development: Using power effectively to manage diversity and job-related interdependence in complex organizations. Concepts of Air Force Leadership, pp. 193-199. Retrieved on 2007-07-16 from http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/au-24/michelson.pdf

Ylander, C., & Löfstrand, S. (1987). Svensk läsebok i ledarskap. Borås: Natur och Kultur

 

 

*Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping
**Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping
***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt
  på Högskolebiblioteket i Jönköping