Introduktion


När man börjar med en forskningsprocess är det bra om man har en uppfattning om vad skillnaden mellan forskningsfrågor och problem (den frågeställning man valt som fokus) är. Det är även viktigt att känna till rollen som den teoretiska och empiriska studien spelar i processen, och hur man får fram kunskapen som behövs .

Olika metoder används för att kunna svara på de problem och/eller syfte som forskaren ställt upp. Dessa metoder är vanligtvis av kvantitativ eller kvalitativ karaktär. Kvalitativ forskning kan grovt sägas är sådan forskning som inte innehåller siffror eller statistiska processer. Det är dock väldigt svårt att sätta fingret på vad det exakt innebär med kvalitativ forskning, men man kan säga att det representerar ett sätt att samla empiri som inte bygger på numeriska metoder. Kvantitativ forskning å andra sidan kan verka lite krångligare eftersom det innebär att man måste använda sig av statistik och siffror, vilket är grunden i kvantitativ forskning. Man kan med andra ord säga att matematik och statistik används för att analysera och beskriva det man forskar om. Det betyder dock inte att det behöver vara någonting svårt. Det kan betyda att man t.ex. utformar en enkät som skickas ut där man sedan analyserar svaren med hjälp av ett dataprogram.

Forskningsprocessen består av olika steg. Först och främst ska man välja ett ämne eller ett tema, sen ska man utforma syftet med det man ska göra, och göra en frågeställning. Det andra steget är att samla in material till en teoretisk, metodisk och empirisk referensram innan man går vidare till att bearbeta det man samlat in, analysera och diskutera. Det hela avslutas med en presentation som kan te sig på olika sätt. I den här lådan går vi igenom den här processen steg för steg. Först tittar vi på hur man ställer upp själva  frågeställningen, sen kommer ett avsnitt om  informationssökning, sedan hur man analyserar, hur man skriftligt presenterar  sitt material och även hur man gör en muntlig presentation. Allra sist kommer en liten tankeställare om att utvärdera.

 

Länkar och lästips

Forskningsmetodik  här ges en överblick över vad forskningsmetodik är, de två metoderna (kvalitativ/kvantitativ) och hur processen ser ut och hur man gör. En del exempel ges också.

 

Engelska länkar

Qualitative research  den här sidan ger dig tips på andra Internetsidor, artiklar, och lite annat matnyttigt.

Survey research techniques

 

Böcker

**Ejlertsson, G. (2005). Enkäten i praktiken: En handbok i enkätmetodik. Den här boken tar upp hur man planerar och lägger upp en undersökning, gör en enkät och skriver följebrev samt hur man hanterar resultaten statistiskt, både genom beskrivningar och genom analys.

**Andersson, B-E. (2001). Som man frågar får man svar: En introduktion i intervju- och enkätteknik.  Den här boken tar upp olika frågemetoder, begreppsdefiniering, fråge- och instruktionsformulering, datainsamling och analys.

**Merriam, S. B. (1994). Fallstudier som forskningsmetod. Den här boken är en guide i hur fallstudier genomförs – utformningen av undersökningen, insamling och analys av information med hjälp av observationer, intervjuer och dokument samt hur man redovisar resultaten.

**Svensson, P-G & Starrin, B. (1996). (Red.). Kvalitativa studier i teori och praktik.
Den här boken består av tre huvuddelar; datainsamling och fältarbete, kvalitativa analysmodeller, och validitetsproblematiken.

**Holme, I. M., Solvang, B. K., & Nilsson, B. (1997). Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder.  Den här boken tar upp både kvantitativa metoder och kvalitativa metoder och beskriver forskningsprocessens faser och metodernas för- och nackdelar.

**Höst, M., Regnell, B., & Runeson, P. (2006). Att genomföra examensarbete.

**Eriksson, L-T., & Wiedersheim-Paul, F. (2006). Att utreda, forska, och rapportera.

**Friberg, F. (2006). Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten.

 

Engelska böcker

**Patton, M. Q. (1990). Qualitative Evaluation and Research Methods.

**Silverman, D. (2006). Interpreting Qualitative Data. Methods for Analyzing Talk, Text and Interactions.

**Keats, D. (2000). Interviewing - a Practical Guide for Students and Professionals.

 

 

 

Källor

Cassell, C., Buehring, A., Symon, G., & Johnson, P. (2006). Qualitative methods in management research: an introduction to the themed issue. Management Decision, Vol, 44, No. 2, pp. 161-166

Muijs, D. (2004). Doing Quantitative Research in Education with SPSS. London, Sage Publications

http://www2.ssb.be/mediatec/svenska/Forskningsprocessen.htm

JIBSWriter

 

 

 

*Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping
**Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping
***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt
på Högskolebiblioteket i Jönköping