Marknadsundersökning – Steg för steg

När man genomför en marknadsundersökning är det en process med en rad steg som man går igenom. Nedan finner du en steg för steg guide:


Definiera

Börja med att definiera vilket marknadsföringsproblem eller vilken möjlighet som ska undersökas.

 • Vilken typ av beslut är det som ska fattas?
 • Hur ska informationen (resultatet) användas?
 • Vad är det vi behöver veta?
 • Vilken kunskap finns redan insamlad?
 • Hur kan vi skaffa den information som saknas och till vilken kostnad?

Sätt övergripande mål för vad marknadsundersökningen ska ge och en budget för de resurser i tid och pengar som får tas i anspråk.


Planera

Utgå från definitionen och gör en mer detaljerad plan för marknadsundersökningen.

 • Börja med att sätta upp delmål med deadlines så att ni kan se att resultatet kommer att vara färdigt i tid.
 • Om ni är flera som ska jobba med undersökningen är det viktigt att tydligt dela upp vem som ansvarar för vad.
 • Bestäm vilken typ av undersökning som passar syftet och budgeten bäst.
 • Välj de metoder och tekniker som passar bäst för undersökningen.
 • Bestäm vilka instrument (enkäter, frågeguider mm) som ska användas.
 • Formulera frågor utifrån syftet med undersökningen och med tanke på den målgrupp som ska undersökas.
 • Gör ett urval som är så representativt som möjligt för målgruppen.

Att ha tydliga deadlines är särskilt viktigt om ni är flera som ska genomföra undersökningen tillsammans. Ibland utförs vissa delar av undersökningen av någon utomstående part som inte finns i närheten och då blir det extra viktigt att ansvarsfördelningen framgår tydligt i planen.


Genomför

I genomförandefasen ingår att samla in och bearbeta data samt att dra slutsatser och föreslå åtgärder utifrån de resultat man får fram.

 • Var noggrann med att se till att få ett så representativt urval som möjligt.
 • Försök att nå så många som möjligt av respondenterna i urvalet. (Tänk på att bortfall kan göra att populationen blir mindre representativ för målgruppen och att resultaten blir missvisande.)
 • Organisera och sammanställ de data som har samlats in.
 • Vänd och vrid på resultaten och försök att hitta olika tolkningar och förklaringar till att resultaten ser ut som de gör.
 • Dra slutsatser utifrån resultaten.
 • Föreslå åtgärder som bör vidtas som en följd av undersökningsresultaten.


Presentera resultaten

När resultaten ska presenteras är det viktigt att fundera över vad målgruppen behöver veta. Det gäller att fokusera på resultaten och lyfta fram den information som kommer att kunna vara till nytta för företaget så att man kan fatta väl grundade beslut. Samtidigt är det ibland nödvändigt att förklara hur man kommit fram till resultaten för att de ska framstå som trovärdiga.


Utvärdera

Alla projekt, även marknadsundersökningar, bör utvärderas så att man kan dra nytta av erfarenheterna nästa gång man gör ett liknande projekt. När det gäller marknadsundersökningar är det vettigt att fundera över följande frågor:

 • Gav undersökningen den information vi behövde?
 • Nådde vi en representativ målgrupp med undersökningen?
 • Var frågorna formulerade på ett tydligt sätt?
 • Hur stort bortfall blev det i undersökningen?
 • Gav presentationen en bra bild av undersökningsresultaten?

I ett längre perspektiv kan det också vara en idé att göra en uppföljningsstudie för att se om de beslut efter undersökningen som togs ledde till några förändringar.