Introduktion till affärsplan

En affärsplan kan ses som en karta över ett företags verksamhet och är en ingående be-skrivning av företagets affärsidé, organisation, produkter, ekonomi etc. Att göra en af-färsplan när man ska starta ett nytt företag är för de flesta en självklarhet, men man kan naturligtvis fråga sig varför ett företag som funnits i 20 år ska behöva bry sig om affärsplanen. Affärsidén borde ju vara färdig vid det laget? Och vet inte medarbetarna redan hur det egna företaget fungerar?

Svaret är att affärsplanen är lika viktig för nya som för väl etablerade företag. Affärs-planen bör vara ett levande och dynamiskt dokument som anpassas till de förändringar som sker i samarbete med medarbetarna och sedan aktivt används för att styra av före-taget.

En affärsplan fyller flera syften och riktar sig till många olika målgrupper. Samtidigt som den ska ge ett samlat grepp på företagets verksamhet och ska den också kommu-nicera företagets affärsidé till såväl anställda som finansiärer och andra viktiga intres-senter. Med hjälp av affärsplanen har företagsledning och anställda ett bra underlag för att planera den löpande verksamheten och utveckla företaget. Affärsplanen ger finansi-ärer och andra intressenter en helhetsbild av företaget som gör att de kan bedöma om företaget är värt att satsa på eller ha som samarbetspartner.

När man skriver en affärsplan är det viktigt att utgå från fakta och realistiska antaganden. Försök skriva så enkelt och tydligt som möjligt. Med tanke på att olika målgrupper är intresserade av olika delar av affärsplanen kan det ibland vara vettigt att ha olika versioner av affärsplanen som riktar sig till de olika målgrupperna.

I det här materialet kommer vi att gå igenom affärsplanens olika delar punk för punkt. Efter varje avsnitt finns en lista med länkar där du kan få mer information. Mer information och vägledning i ditt arbete att utforma en affärsplan för ditt företag kan du få om du följer någon av länkarna nedan. I slutet av materialet finns en finns mallar och checklistor för vad som ska finnas med i affärsplanen.

Affärsplanen (Verksamt.se, Tillväxtverket)

Så skriver Du en vinnande affärsplan (Connect)

Gör din egen affärsplan (Nyföretagarcentrum)

En första skiss till affärsplan (ALMI Företagspartner)

Sidansvarig
Mats Johansson

Sidan uppdaterad
2010-04-13