Vad är ett projekt?

 

Företag och andra typer av organisationer väljer att i allt större utsträckning organisera hela eller delar av sin verksamhet som projekt. Att arbeta i projekt som organisationsform är något som alla kommer att stöta på förr eller senare. Ordet projekt kommer av latinets ”projicere” och betydde från början en plan för ett mer ”omfattande företag” – något man företar sig. Projektet var alltså egentligen själva planen för det man skulle göra. Sedan mitten av 1900-talet har ordets innebörd ändrats så att det också täcker det praktiska arbetet som man planerat.

Att arbeta i projekt är alltså egentligen ingenting nytt. Projekt har planerats och genomförts så länge det har funnits civilisationer. Varje gång en byggnad skulle byggas eller när en väg skulle anläggas var man tvungen att planera, att hitta resurser, genomföra och slutligen följa upp de aktiviteter som till slut ledde till att man uppnådde projektets mål. Det finns många imponerande projekt som genomförts genom tiderna. Exempel på historiska projekt kan göras lång. Uppförandet av Kinesiska muren, Kung Richards korståg, Peter den stores skapande av St Petersburg, Columbus Amerikaresa, bygget av Gripsholms slott, osv., Det finns många exempel på små och stora projekt som planerats, genomförts och följts upp genom historien.

Efterhand insåg man att tekniker för resursförsörjning, riskbedömning, tidsplanering, mm var något som var användbart oavsett om man skulle bygga en bro, sätta stora mängder potatis eller förändra ett företags organisation. Dessa tidiga idéer var de som stakade ut vägen för det vi idag kallar ”modern projektledning”.

Även i nutid är det lätt att hitta exempel på projekt som genomförs. Bygget av Öresundsbron, Hultsfredsfestivalen, produktionen av en TV-serie av typen Expedition Robinson, utvecklingen av ett nytt läkemedel på AstraZeneca, skapandet av en e-handelsplats på Internet, en politisk valkampanj och införandet av ett datoriserat lagersystem är alla exempel på nutida projekt. Utöver dessa större projekt finns det också en massa vardagliga saker som man kan använda samma metoder för. Det kan handla om allt från klassfesten till att renovera ett rum i huset. En god planering gör att genomförandet blir lättare och innehåller färre överraskningar.

Projektexemplen ovan är till synes väldigt olika, men om man studerar hur projekten planeras, förses med personella och materiella resurser, genomförs och följs kommer man att förvånas över hur stora likheter det finns dem emellan.

Projekt förkommer på alla nivåer i en organisation. Ett projekt kan omfatta en enda eller tusentals människor. Ett projekt kan vara i ett par dagar eller ett par år. De kan innefatta en enskild avdelning på ett företag eller flera avdelningar från flera olika företag. Ett projekt kan t ex vara att en grupp från ett företags ordinarie verksamhet sätts samman för att samarbeta kring något som inte ingår i företagets normala verksamhet.

Om man läser böcker om projektledning har alla författare sin egen definition av vad ett projekt är. De flesta har dock följande punkter gemensamt:

• Ett projekt är en tillfällig aktivitet (t ex ett uppdrag av engångskaraktär) som genomförs för att nå ett klart definierat mål.
• Ett projekt är tydligt avgränsat till resultat (vad skall vara gjort?), färdigpunkt (när ska det vara klart?) och kostnad (hur mycket får det kosta?).
• Ett projektet har en planering av tider och kostnader för mänskliga och materiella resurser.
• Det finns en temporär projektorganisation där deltagarna har klart definierade arbetsuppgifter och ansvar som upplöses när projektet har avslutats.
• Projektets planering, genomförande och uppföljning leds av en projektledare.

Fördelar med att arbeta i projektform är att man kan
• skapa uppmärksamhet och fokus kring det man ska åstadkomma i projektet,
• ökar tydligheten kring vad som ska göras och hur det ska göras,
• samla kompetenser från olika enheter inom organisationen, samt
• använda speciella former för ledning och styrning.

I följande avsnitt ska vi titta lite närmare på själva Projektprocessen  och går närmare in på områden som Projektledning, tittar närmare på hur projekt definieras, själva Projektmodellen, Organisationen  bakom projekt, Planering av projekt och till sist Genomförandet  av projekt.

 

Analytiska verktyg

Praktikfall  - Strix Television: Expedition Robinson

 
Verktyg på engelska

Projektplanering och ledningsverktyg 

Projektledningsverktyg, processer, och planeringstips 

 

Länkar och lästips

Generella länkar

PMBOK (PMI)  här beskrivs nio kunskapsområden i ett projektteam och PMBOK’s användningsområden. PMBOK är en erkänd standard för användandet av kunskap, förmåga, verktyg, m.m. för att möta projektkrav.

Projektplatsen  Ett webbaserat, projektverktyg som man kan använda för att styra sina projekt. Företaget erbjuder möjligheten att prova samtliga verktyg och funktioner för ett projekt med upp till 20 medlemmar och 50 MB lagringsutrymme gratis under 20 dagar.

 
Länkar på engelska

Project Management Institute  (PMI) är en organisation med yrkessamma projektledare, och på deras hemsida hittar du relevant läsning och länkar. Is an organization of project management professionals. On their webpage you can find relevant links and research.

PMBOK (PMI)  kort förklaring och överblick över PMI’s handbok i projektledning och internationellt erkända standarder.

LCPower  ger praktisk information till småföretag som genomför projekt och ger tips för hur man på ett lyckat sätt ror projektet i hamn.

Project Management Overview  Material om att planera och driva projekt.

The Project Life Cycle Planning Guide 
En trevlig introduktion till hur man planerar, utformar, implementerar och följer upp projekt.

Basic Management Skills 
En serie artiklar om grundläggande ledarskap som bl.a. behandlar team och grupper, projektplanering, tidsplanering samt muntlig och skriftlig presentation.

Project Management Knowledge Base  En hemsida med ett omfattande material med ett hundratal artiklar kring de olika delarna av ett projekt.

Project Management  Ytterligare en hemsida med ett omfattande bibliotek av länkar med anknytning till projektledning.

 
Ordlistor

Wideman Comparative Glossary of Project Management Terms v2.0

A Project Management Glossary  Engelsk ordlista med viktiga termer inom projektledning.

 
Tidskrifter på engelska

*Project management journal  är en tidskrift som publiceras kvartalsvis av Project Management Institute (PMI) och innehåller de senaste projektledningsteknikerna, forskning, teorier och användning. Is a quarterly journal published by the Project Management Institute (PMI) that publishes the latest project management techniques, research, theories and applications.

 

Artiklar på engelska

PMI (2006). Executive Guide to Project Management 

 
Böcker

**Antvik, S., & Sjöholm, H. (2005). Projekt: ledning och metoder

**Jansson, T. (2004). Projektledningsmetodik

**Nordberg, K. (2002). Projekthandboken: planera, leda och värdera projekt

**Holmberg, U., & Næssén, L-O. (1995). Projektarbetets grunder - Grundbok för alla som vill lära sig arbeta i projekt

**Larsson, O. (1995). Handbok i Projektarbete - För dig som vill minska tider och kostnader i projekt

**Marttala, A., & Karlsson, Å. (1999). Projektboken - Metod och styrning för lyckade projekt

Müllern, T., & Melin, L. T. Hur arbetar man i projekt? – Handbok
för projektarbete i små och medelstora företag. (Se bifogade filer)
 
**Andersen, E. S., Gurde, K. V., & Haug, T. (1998). Målinriktad projektstyrning

 
Böcker på engelska

**Meredith, J. R., & Mantel, S. J. (1995). Project Management: A Managerial Approach

 

 

*Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping
**Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping
***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt
på Högskolebiblioteket i Jönköping

 

  

BIFOGADE FILER

handbok.doc