Introduktion till organisationer


Första frågan man kan ställa sig själv är – vad är en organisation? Ordet organisation kommer från det grekiska ordet “organon”  (verktyg). En organisation kan definieras som “en grupp av människor som avsiktligt har organiserat sig för att uppnå ett gemensamt eller flera gemensamma mål!”  (McNamara, 2007). En organisation kan exempelvis vara ett tillverkande företag, ett tjänsteföretag, militären, lokaltidningen, kyrkan eller gymmet. Du kommer i kontakt med organisationer av många olika slag varje dag i ditt liv. Alla organisationers syfte är att uppnå någots slags mål som inte kan uppnås av en ensam individ. En del organisationer är viktiga för hela samhället och andra inte, så anledningen till att det är viktigt att studera organisationer borde vara rätt uppenbart. De är hörnstenarna i vårat samhälle och har ett enormt inflytande för ekonomiska och sociala förändringar. En organisation kan ses ur olika perspektiv, det beror på den observerande personen. Vanliga drag som återfinns i de flesta organisationer är att de har en målsättning, det är grupp av människor som koordinerar aktiviteter, och de är strukturerade och koordinerade och de är inbäddade i omgivningen. Kultur är också en faktor som påverkar organisationer på olika sätt (se Organisationskultur).

Istället för att definiera en organisation så har många metaforer använts för att försöka beskriva dem, och de påverkar sättet som vi uppfattar organisationsteorier på. Organisationsteorins historia har påverkats mycket av den industriella revolutionen och de olika attityderna till organisationer och att arbeta som revolutionen medförde. De olika perspektiven av organisationer är den klassiska  från början av 1900-talet, det moderna från 1950-talet, det symbolistiskt-tolkande  från 1980-talet, och numera det postmoderna perspektivet. Alla perspektiven har påverkats av flera forskare från flera olika områden, som även har påverkats mycket av industrialisationen och stora dåtida uppfattningar. De största bidragarna till den klassiska organisationsteorin har varit personer som Taylor, Fayol and Weber. Det finns många metaforer inom organisationsteorin som är kopplade till dem och de olika perspektiven. De vanligaste metaforerna är betraktelsen av organisationen som en maskin, ett system, eller en organism. Metaforerna speglar utvecklingen inom studier om organisationer under det senaste seklet. Idag ses organisationer mer som sociala fenomen med ett nätverk av aktiviteter och relationer istället för fysiska objekt.

Den första delen i den här sektionen tar upp de sex grundkoncepten inom organisationsteorin vilket inkluderar omgivningen, strategier  och mål, teknologi, social struktur, kultur, och fysisk struktur.

  Figur 1 - Grundkoncept (Hatch, M. J., 1997, p. 15)

Andra delen tittar mer på organisationsbeteende  med koncept som lärande organisationer,  personaladministration, och förändrande organisationer. Ledarskap är också en del av organisationsbeteendet, men det kan du läsa mer om I en separat del (se Ledarskap).

 

Analysverktyg

Engelska verktyg

Organisationer kan studeras genom att använda sig av både kvantitative och kvalitativa metoder. Den kvantitativa metoden är samma som den som används inom andra managementområden och använder sig av statistiska analyser som ANOVA eller regressionsmodeller. De kvalitativa metoderna är dock lite mer specifika och inkluderar bl.a. metoder som etnografi, medverkande observation, och fallstudier.

 

Länkar och lästips

Engelska länkar

Encyclopedia of Organization Theory

12Manage  om organisationer och förändring.

Forskare och information om deras idéer och arbeten kan hittas här:

Emile Durkheim
Max Weber  - Byråkrati
Karl Marx  – Kapitalism/Marxism
Fredrick Taylor  – Scientific Management
Henri Fayol  – Administrativa skolan
Chester Barnard
Elton Mayo  – Hawthorne studierna
Adam Smith
Ludwig von Bertalanffy
Kenneth Boulding  – hierarkisystem
Karl Weick – enactment
Berger & Luckmann 

Kritik  till de klassiska teorierna

 

Engelska forskningstidskrifter

***Organization Studies  är en tidskrift som fokuserar på studier om organisationer, organiserande, och organisationen i och mellan samhällen.

***Journal of Management  är en tidskrift som täcker upp många managementområden, bl.a. strategiledning, organisationsbeteende, HRM, organisationsteori, och entreprenörskap.

***Academy of Management Journal  publicerar artiklar som presenterar nya idéer som är relevanta för managementeorin och praktiken.

***The Academy of Management Review  är en av de mest inflytelserika tidskrifterna för management och studier om organisationer. Innehållet rör alla aspekter inom organisationer och dess roll i samhället.

***Administrative Science Quarterly  publicerar artiklar som bidrar till organisationsteorin från flera andra områden inklusive organisationsbeteende, sociologi, psykologi, strategiledning, nationalekonomi m.m.

***Organization Science  är en tidskrift som innehåller artiklar om AI, kommunikation, nationalekonomi, organisationsteori, psykologi, systemteori m.m.

***Organization 

***Journal of Management Inquiry  

***The Journal of Management Studies    publicerar artiklar om organisationsteori och beteende, samt strategi och HRM.

 

Engelska tidskriftsartiklar

*Uzzi, B. (1997). Social Structure and Competition in Interfirm Networks: The Paradox of Embeddedness. Administrative Science Quarterly, Vol. 42, No. 1, pp. 35-67.

 

Böcker

**Bolman, L. G., & Deal, T. E. (2005). Nya perspektiv på organisation och ledarskap.
Den här boken beskriver strukturer, HRM och politiska och symboliska perspektiv.

**Hatch, M. J. (2002). Organisationsteori: Moderna, Symboliska och Postmoderna Perspektiv. Den här boken tittar på organisationer ur olika perspektiv.

**Abrahamsson, B., & Andersen, J. A. (2005). Organisation – Att beskriva och förstå organisationer. Den här boken tar upp grunderna.

 

Engelska böcker

Laegaard, J., & Bindslev, M. (2006). Organizational Theory.
Den här boken kan laddas ner gratis och tar upp olika perspektiv inom organisationsteorin, struktur, motivation och mycket mer.

**Weick, K. E. (1995). Sensemaking in Organizations.

 

Klassiker

Taylor, F.W. (1911). The principles of scientific management

Smith, A. (1776). The Wealth of Nations.

**Weber, M. (1924). The theory of social and economic organization.

**March, J.G., & Simon, H.A. (1958). Organizations.

Woodward, J. (1965). Industrial organization: theory and practice  (E-book)


 

 

Källor

Abrahamsson, B., & Andersen, J. A. (2000). Organisation – att beskriva och förstå organisationer. Upplaga 3:1. Malmö: Liber

Hatch, M. J. (1997). Organization Theory: modern, symbolic, and postmodern perspectives. Oxford University Press: Bath

McNamara, C. (2007). Basic Definition of Organization. Retrieved on 2007-06-27 from http://www.managementhelp.org/org_thry/org_defn.htm

 

 

*Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping
**Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping
***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt
    på Högskolebiblioteket i Jönköping