Organisationsstruktur


En struktur är någonting som är uppbyggt av vissa element, i det här fallet av människor och resurser som påverkar varandra och som ger upphov till olika slags beteenden. Oftast så är en organisationsstruktur inte designad i förhand, det börjar litet och växer sig sedan store. En bra struktur underlättar stabilitet i organisationen och gör det möjligt att utnyttja organisationens resurser till max.

En funktionell struktur  har fördelningen av arbetet i fokus. Funktionsstrukturer hittas ofta i traditionella organisationer. I en funktionell organisation så struktureras grupper efter kunskap eller processer. En risk med den här strukturen är dock att grupperna lätt kan ha egna mål och inte prioriterar organisationens intressen.

En divisionaliserad struktur  innebär att man har självständiga affärsenheter som jobbar under den större organisationen. Enheterna i en divisionell struktur är självförsörjande och är oftast uppdelade i geografiska divisioner, produktdivisioner eller efter kundgrupp. De är alla själva ansvariga för sina produkter, men aktiviteterna koordineras uppifrån. Nackdelen är att några aktiviteter dupliceras i de olika divisionerna.

Matrisstrukturer  använder sig av både den funktionella och divisionella strukturen. Matrisstrukturen får då en dubbel befälskedja, vilket ofta leder till interna konflikter .

Nätverksstrukturen  överger alla formella band mellan organisationer och ersätts istället med partnerskap och relationerna till dem. Den här sortens organisation återfinns oftast i industrier där den teknologiska utvecklingen är snabb och produktlivscykeln är kort. I en nätverksstruktur så hjälper organisationerna varandra med resurser och tillgångar så att den själva producerande enheten egentligen är hela nätverket.

Virtuella strukturer  i organisationer kan beskrivas som organisationer som är geografiskt utspridda men vars medlemmar är sammanknutna av ett gemensamt långsiktigt mål och som kommunicerar och koordinerar aktiviteter med hjälp av informationsteknologier. Ett utmärkande drag i virtuella organisationer är den höga graden av informell kommunikation. Historiskt så skedde kommunikationen huvudsakligen genom distribution av e-mails. Nuförtiden finns det även många andra sätt att kommunicera på vilket underlättar den horisontella kommunikationen och lämnar lite rum för hierarkier, roller och status.

Gränslösa organisationer  är mer team-orienterade. Det finns inga horisontella gränser och flexibiliteten och responsen är höga. Gränslösa organisationer kan precis som andra organisationer gå in och forma partnerskap som t.ex. Joint Ventures. En av de största fördelarna för en sådan här organisation är att det knappt finns några externa barriärer. General Electric var ett av de första företagen som använde sig av just den här strukturen.

Allteftersom fler och fler företag utökar sina verksamheter utomlands så ökar behovet av andra organisationsstrukturer som passar den globala affärsarenan. Du hittar mer om detta under International Management.

Struktur är emellertid så mycket mer än bara ett organisationsschema. Mintzberg utvecklade en fem-sektors (ibland sex) konfigurationer av organisationer  som har en bas bestående av kärnverksamheten med en linje av chefer som övervakar den. Kvalitetskontroller sker parallellt med en teknologisk struktur och supportpersonal som indirekt stödjer kärnverksamheten. En strategisk spets är i toppen som består av den högsta ledningen som ansvara för hela organisationen.

 

Analysverktyg

Här finns de vanligaste organisationsstrukturerna illustrerade:


Figur 1 – Funktionell struktur

 

Figur 2 - Divisionaliserad struktur

 

  Figur 3 - Matrisstruktur

 

  Figur 4 - Nätverksstruktur

 


Länkar och lästips

Mintzberg’s organisatoriska konfigurationer

 

Engelska nyhetsartiklar

Navigating the "Informal" Organization  (BusinessWeek, februari 2007)

 

Engelska tidskriftsartiklar

*Daft, R. L. and Lewin, A. Y. (1993). Where are the Theories for the 'New' Organizational Forms?  An editorial essay, Organization Science, Vol. 4, No. 4, pp. i-vi.
Författarna argumenterar att nya sätt att se på HRM och den teknologiska utvecklingen kräver att nya organisationsformer skapas.

 

Böcker

**Ashkenas, R. N., Ulrich, D. Jick, T., & Kerr, S. (1997). Den Gränslösa Organisationen.

 

Engelska böcker

**Nohria, N., & Eccles, R. (Eds.). (1994). Networks and Organizations: Structure, Form and Action.

**Mintzberg, H. (1985). Structure in Fives: Designing Effective Organizations.

**Mintzberg, H. (1979). The Structuring of Organizations.

 

 

Källor

Allen, G. (1998). Organizing Process. Retrieved on 2007-06-28 from http://telecollege.dcccd.edu/mgmt1374/book_contents/3organizing/org_ process/org_process.htm

Abrahamsson, B., & Andersen, J. A. (2000). Organisationsteori – att beskriva och förstå organisationer. Malmö: Liber Ekonomi

Bolman, L. G., & Deal, T. E. (1991). Reframing Organizations: Artistry, choice, and leadership. San Francisco; Jossey Bass Publications

Hatch, M. J. (1997). Organization Theory – modern, symbolic, and postmodern perspectives. Oxford: Oxford University Press

Kreikebaum, H., Gilbert, D. U., & Reinhardt, G. O. (2002). Organisationsmanagement Internationaler Unternehmen: Grundlagen und moderne Netzwerkstrukturen. Wiesbaden: Gabler Verlag

 

 

*Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping
**Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping
***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt
på Högskolebiblioteket i Jönköping