Organisationskultur


Organisationskultur kan definieras som “a pattern of shared basic assumptions, invented, discovered, or developed by a given group, as it learns to cope with its problems of external adaptation and internal integration, that has worked well enough to be considered valid, and, therefore, is to be taught to new members of the group as the correct way to perceive, think, and feel in relation to those problems” p. 7, Schein 1988). Schein’s modell över organisationskulturer har etablerat sig som grunden inom forskningen om organisationskulturer. Modellen har tre nivåer. Han menade att kulturer kan uppfattas på olika nivåer, och att dessa nivåer kan jämföras med ett isberg. Delen som är ovanför vattnet är artefakterna. Det är sådana saker man lätt kan observera men kanske inte förstår fullt ut såvida man inte frågar någon som är bekant med kulturen. Nästa nivå ligger just under vattenytan och är normer och värderingar. Värderingar, normer och principer kan oftast identifieras genom att t.ex. använda sig av frågeformulär, men kan vara svåra få en uppfattning om genom enbart observation. Nästa nivå är botten på isberget som inte kan observeras. Det är de grundläggande uppfattningarna och antagandena. De börjar oftast som värderingar men tas sen för givet och är väldigt svåra att få grepp om för en outsider.

Den symboliska synen på organisationskulturen har också påverkat teorierna om organisationskulturen som antar att kultur är som ett nät som du skapar själv, det är en social konstruktion. Symboler används ofta för att beskriva organisationskulturens sociala konstruktion. En symbol är ”allt som representerar en medveten eller omedveten association till ett större begrepp eller mening” (p. 219, Hatch 1997). De tar oftast en av tre former; fysiska objekt, beteenden, eller verbala uttryck och kan oftast kopplas samman med artefakterna som beskrevs ovan. Organisationskulturer kan studeras med hjälp av etnografi där forskaren samlar information genom observationer och intervjuer. På det sättet kan forskaren få information om artefakter och värderingar.  Organisationskulturen påverkas även till stor del av den nationella kulturen. Nationella kulturer och Hofstede’s och Trompenaars’ verk kan du läsa mer om i International Management sektionen.

I organisationskulturer finns det vanligtvis även subkulturer vilket är flera existerande mindre kulturer inom organisationskulturen. Det kan t.ex. finnas en speciell ledningskultur och en särskild arbetarkultur i organisationen. Den organisationella kulturen själv kan anses vara en subkultur till den större omgivande regionala eller nationella kulturen. Subkulturer kan klassificeras enligt flera olika typer och anledningarna till att de finns är många.  Du kan utforska mer om detta om du följer länkarna och tipsen nedan.

Det är viktigt att studera organisationskulturer eftersom det beskriver utvecklingen, utvidgningen, och påverkandet av kulturella aspekter på organisationer. Det påverkar alla managementområden, beslutsfattanden, relationer till medarbetare, kunder, leverantörer, kommunikationen osv. Varje aktivitet i en organisation påverkas på något sätt av kulturen. Förstår man organisationskulturen så är det lättare att uppnå målen samt att outsiders får det lättare att förstå organisationen. 

Det är bra att vara medveten om att det finns flera olika perspektiv på organisationskultur och de olika perspektiven skiljer sig åt (läs mer i någon av böckerna under Lästips).

 

Analysverktyg

Engelska verktyg

Etnografisk forskning

Det kulturella nätet kan användas för att analysera organisationskultur. Det består av sex faktorer; berättelser, symboler, maktstrukturer, organisationsstrukturer, kontrollsystem, och ritualer & rutiner. Läs mer om hur du analyserar det kulturella nätet här.

Det kulturella nätet: Användbara frågor du kan använda i din egen omgivning

 

Länkar och lästips

Engelska länkar

Användbara länkar presenterade av International and Cross-Cultural Consulting Group.

 
Engelska tidskrifter 

***Culture and Organization  är en tidskrift som publicerar artiklar med etnografisk, kritisk och tolkande infallsvinklar.

***Invisible Culture  är en tidskrift som utforskar material och politiska aspekter inom kulturen, dess historia och mycket mer.

 

Engelska rapporter

Schein, E. H. (1983). The Role of the Founder in the Creation of Organizational Culture. Sloan School of Management.

Schein, E.H. (1988). Organizational Culture. Det här är det klassiska verket som många organisationskulturteorier är byggd på. Schein pekar på tre olika nivåer av organisationskulturer.

 

Engelska tidskriftsartiklar

**Smircich, L. (1983). Concepts of Culture and Organizational Analysis. Administrative Science Quarterly, Vol. 28, No. 3, pp. 339-358.

*O’Reilly, C.A., Chatman, J., & Caldwell, D.F. (1991). People and Organizational Culture – A Profile Comparison Approach to Assessing Person-organization Fit. Academy of Management Journal, Vol. 34, No. 3, pp. 487-516.

*Barney, J.B. (1986). Organizational Culture – Can it be a Source of Sustained Competitive Advantage.

*Wilkins, A.L., & Ouchi, W.G. (1983). Efficient Cultures – Exploring the Relationship Between Culture and Organizational Performance. The Academy of Management Review, Vol. 11, No. 3, pp. 656-665.

 

Böcker

**Alvesson, M. (2001). Organisationskultur och ledning.

**Hatch, M. J. (2002). Organisationsteori: moderna, symboliska och postmoderna perspektiv

 

Engelska böcker

***Alvesson, M. (2002). Understanding organizational culture. (E-book)

 

 

 

Källor

Hatch, M. J. (1997). Organization Theory: Modern, Symbolic, and postmodern perspectives. Oxford: Oxford University Press

Schein, E. H. (1988). Organizational Culture. WP# 2088-88, Sloan Management School

Laegaard, J., & Bindslev, M. (2006). Organizational Theory. Studentia.se

 

 

*Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping
**Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping
***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt
på Högskolebiblioteket i Jönköping