Personaladministration


Personaladministration är ett paraplykoncept för Human Resource Management och Human Capital Management. HR och HRM är uttryck som har ersatt det äldre konceptet personaladministration. Precis som det låter så handlar det om att ta hand om människorna i en organisation.

  

Figur 5 – Förhållanden inom personaladministration

HRM kan definieras som en ”strategisk och sammanhängande ansats till hanteringen av en organisations mest värdefulla tillgångar – människorna som jobbar där som individuellt och kollektivt bidrar till att uppnå målen”. HRM kan ses som ett system av filosofier, strategier, policys, processer, praxis och program som arbetar tillsammans.

Oavsett vilket område du arbetar i så kommer du automatiskt att få HR ansvar om du har en managementposition. HR managerns uppgifter består till stor del av nyrekrytering, pensioner, motivera personalen för att öka produktiviteten, och att erbjuda professionell utveckling. Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och arbetsförutsättningarna är också del av HR managerns ansvar, precis som kontakten med facket. Incitament, belöningar och kompensation är även de en del av HR funktionen. Många funktioner som ingår i en HR managers uppgifter kan ibland uppfattas som inget mindre än sunt förnuft. I vissa fall så stämmer det, men även om det bara är sunt förnuft så kan det vara svårt att implementera. Om det hade varit lätt så hade det inte funnits olyckliga anställda på vissa arbetsplatser. Många som väljer att lämna sin arbetsplats gör det för att de är olyckliga med hur företagets ledning. Så för att svara på varför HRM är så viktigt så kanske du kan hålla med om argumentet att en lycklig anställd är en produktiv anställd. Det har i vissa fall bevisats att företag med bra HR praxis är mer produktiva. Anledningen till varför HR har försummats av så många företag är för att personerna i ledande positioner aldrig har blivit tränade i att ansvara för en större grupp personer.

För att gå vidare låt oss gå igenom några av HRM-funktionerna. Den rättsliga sidan  är viktig att vara medveten om eftersom det handlar om olika lagar som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Att vara medveten om juridiska krav är nödvändigt för att undvika otrevligheter. Lagarna berör huvudsakligen sakers om diskriminering på arbetsplatsen, olika behandling, anställnings- och avskedsregler, arbetstider, semester, fackmedlemskap osv.

Rekryteringsprocessen  är också en del av HR funktionen som kanske är en av de mest utmanande uppgifterna. Det finns två huvudsakliga sätt att gå tillväga om man vill anställa någon. Antingen så letar man extern och sätter ut en annons om den lediga tjänsten, eller så letar man internt och försöker befordra någon ur det egna ledet. När man sen har ett antal intressanta kandidater så börjar den svåra processen med att välja ut en av de sökande. Det kan vara användbart att ha ett antal kriterier som den sökande ska uppfylla, och att ha en intervju för att få en uppfattning om den sökande som person. Rekommendationer och olika tester kan underlätta urvalsprocessen.

Utvärderingar  är någonting som både HR managern och den anställde kan känna vara svårt. Det är inte bara den anställde som känner obehag inför utvärderingar, en manager kan också tycka att det känns jobbigt att ge feedback. Olika metoder kan användas för att ge utvärderingar, man kan antingen använda ett standardformulär eller så ger man feedbacken personligen. Utvärderingar kan påverka den anställdes lön och chanserna till befordran, så det är inte konstigt att det är ett känsligt ämne som man måste tänka igenom noga.

Belöningar och löner  är ännu en av HR funktionerna. Det är viktigt att den anställde är motiverad till att arbeta och att kompensationspaketet är lockande för nya sökande. Ingångslönen borde mer eller mindre reflektera den genomsnittliga lönen på marknaden. Om den anställde eller sökande har särskilda kunskaper som är värdefulla för företaget så är kompensationen troligen högre. Många företag använder sig av så kallade lönestegar som innebär att lönen ökar ju mer erfarenhet man har och involverar ofta även en ny position. Incitament som julbonusar används också av en del företag, men ibland även mer långsiktiga incitament som t.ex. aktieinnehav. Det finns ännu fler funktioner som är relevanta för en HR manager, och om du tycker att det är ett intressant område så rekommenderar vi att du tittar igenom länkarna och lästipsen nedan.

På sista tiden så har den strategiska betydelsen av HRM uppmärksammats av forskare. I teorierna som länkar strategi med HRM så är det ett starkt fokus på att förena de anställda med organisationen. Att göra det och sköta HR funktionerna på ett strategiskt sätt är en källa till konkurrensfördelar. Det är speciellt viktigt för företag som är globalt verksamma som konfronteras med bl.a. kulturkrockar och språkbarriärer. Du kan läsa mer om Internationell HRM och dess utmaningar i International Management  sektionen.

 

Analysverktyg

Engelska verktyg

Bemanningsverktyg (du måste registrera dig gratis för att få access) De här checklistorna underlättar nyrekryteringsprocessen.
Rekrytering – mallar och checklistor
Första urvalet – mallar och checklistor
Intervjuer - checklistor
Sista urvalet – mallar och checklistor
Analysera personalomsättning – mallar och checklistor

Psykometriska tester  designade att testa skicklighet och personlighet.

HRM arbetsblad och aktiviteter

 

Länkar och lästips

***Personal och Ledarskap är en facktidning som först och främst vänder sig till personal ansvariga samt du som är intresserad av HR.

Sveriges HR Förening

Arbetsmiljöupplysningen  har en träffpunkt på nätet där fakta och artiklar kan hittas som är relevanta inom arbetsmiljöforskningen. Ny forskning presenteras och praktiska verktyg ges.

HR nätverket  är ett forum för dem som kommer i kontakt mycket med personal och utbildningsfrågor på arbetsplatsen.

 

Lagar inom Arbetsrätten

Medbestämmandelagen, MBL (1976:580)
Lagen om anställningsskydd, LAS (1982:80)
Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen  (1974:358)
Lag om rättegången i arbetstvister  (1974:371)

 

Engelska länkar

Nottingham Business School har sammanställt användbara HRM länkar.

Lycka på arbetsplatsen Index

About.com – Human Resources  artiklar och resurser

About.com - People Management  artiklar och resurser

Cultural Human Resources Council erbjuder följande HR verktygsdokument:
- HRM – en överblick
- Förmåner och pensionsplaner
- Coacha, vara mentor, och planera efterföljandet
- Hantera utmaningar och konflikter
- Uppsägning
- Arbetsbeskrivningar
- Rekrytera rätt folk
- Hantera performance

Employee Management artiklar

 

Engelska onlinetidningar

People Management  är Storbritanniens största HR tidning som kommer ut två gången i månaden med många intressanta artiklar.

 

Engelska tidskrifter

***Academy of Management Journal  är en tidskrift som fokuserar på olika managementteorier och som publicerar artiklar inom många områden, bl.a. HRM.

***Industrial & Labor Relations Review    fokuserar mest på relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare.

 

Engelska nyhetsartiklar

Blindsided - Five H.R. mistakes you can't afford to make  (BusinessWeek, april 2007).
Fear of Firing  (BusinessWeek, april 2007)
Drive to prove human resources is 'all emperor's new clothes'(Financial Times, mars 2007)
Human resources departments are unloved but not unnecessary  (Financial Times, april 2007)
How an Ordinary Manager Transformed a Struggling Business on the Verge of Collapse into a $40 Million Company  (Howtomanagepeople.com)

 
 
Engelska tidskriftsartiklar

*Huselid, M.A. (1995). The Impact of Human Resource Management Practices on Turnover Productivity, and Corporate Financial Performance. The Academy of Management Journal, Vol. 38, No. 3, pp. 635-672.

*Becker, B., & Gerhart, B. (1996). The Impact of Human Resource Management on Organizational Performance: Progress and Prospects. Academy of Management Journal, Vol. 39, No. 4, pp. 779-801.

*Osterman, P. (1994). How Common is Workplace Transformation and Who Adopts it?  Industrial and Labor Relations Review, Vol. 47, No. 2, pp. 173-188.

*Delery, J.E., & Doty, D.H. (1996). Modes of Theorizing in Strategic Human Resource Management: Tests of Universalistic, Contingency, and Configurational Performance Predictions. Academy of Management Journal, Vol. 39, No. 4, pp. 802-835.

Wright, P.M., & McMahan, G.C. (1992). Theoretical Perspectives for Strategic Human Resource Management. Journal of Management, Vol. 18, No. 2.

 

Engelska böcker

***Armstrong, M. (2006). A Handbook of Human Resource Management Practice. (E-bok)

Burke, R. J., & Cooper, C. L. (Eds.). (2006). The Human Resources Revolution – Why Putting People First Matters.

***Armstrong, M. (2006). Strategic Human Resource Management – A Guide to Action. (E-bok)

 

 

 

Källor

Armstrong, M. (2006). A Handbook of Human Resource Management Practice. London: Kogan Page

Kulik, C. T. (2004). Human resources for the non-HR manager. London: Lawrence Erlbaum Associates

Schuler, S. S., & Jackson, S. E. (2007). Strategic Human Resource Management. Oxford: Blackwell Publishing

 

 

*Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping
**Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping
***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt
på Högskolebiblioteket i Jönköping