Dokumeras myndighetslänkar

Nedan finner du länkar till ett antal myndigheter och deras blanketter, som kan behövas i olika sammanhang.

 

Arbetsmiljöverket 

Arbetsmiljöverkets övergripande mål är att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv, d.v.s. från såväl fysisk, psykisk som social och arbetsorganisatorisk synpunkt. Verkets uppgift är att se till att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningar efterlevs. Arbetsmiljöverket ska också ge råd och upplysningar samt sprida information.

Arbetsmiljöverket >>

 

Bolagsverket  

Bolagsverket hanterar huvudsakligen registreringen av nya företag och registerändringar för befintliga företag, tar emot årsredovisningar och registrerar företagsinteckningar. Bolagsverket fattar även beslut i likvidationer.

Bolagsverkets blanketter >> 

 

Domstolsverket 

Domstolsverket (DV) är central förvaltningsmyndighet under regeringen och fungerar som serviceorgan åt 118 domstolar och myndigheter. I verksamhetsområdet ingår Högsta domstolen, hovrätter, tingsrätter, Regeringsrätten, kammarrätter, länsrätter, hyres- och arrendenämnder samt Rättshjälpmyndigheten.

Domstolsverkets blanketter >>

 

Jordbruksverket  

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk, trädgård och rennäring. Det innebär bland annat att verket följer, analyserar och håller regeringen informerad om utvecklingen inom näringarna samt verkställer de politiska besluten inom verksamhetsområdet.

Jordbruksverkets blanketter >> 

 

Kommerskollegium 

Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Kommerskollegium arbetar för en öppen handel med klara spelregler, både inom och utanför EU.

Kommerskollegiums blanketter >> 

 

Patent- och registreringsverket  

Patent- och registreringsverket (PRV) ger skydd och ensamrätt till tekniska idéer, varumärken och design. PRV erbjuder även möjlighet för medborgare att byta personnamn och skaffa utgivningsbevis för tidskrifter. PRV erbjuder vidare uppdragstjänster och kurser inom sina verksamhetsområden.

PRV:s blanketter >>  

 

Rikspolisstyrelsen 

Rikspolisstyrelsen är den centrala förvaltnings- och tillsynsmyndigheten för Polisen. De övergripande målen för Polisen är att försäkra den enskilde rättstrygghet och rättssäkerhet, förebygga och upptäcka brott samt se till att den som har begått brott identifieras och lagförs.

Rikspolisstyrelsens blanketter >> 

 

Skatteverket  

Skatteverket är central förvaltningsmyndighet för frågor om skatter, socialavgifter, vägavgift för vissa tyngre fordon, överlastavgift, mervärdesskattebaserad avgift till EU-budgeten, fastighetstaxering, folkbokföring, registrering av bouppteckningar och för frågor om brottsutredningar enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar, om något annat inte följer av särskilda föreskrifter. Skatteverket är dessutom
förvaltningsmyndighet för frågor om pensionsgrundande inkomst.

Skatteverkets blanketter >> 

 

Tullverket 

Tullverket är central förvaltningsmyndighet för tullfrågor. Tullverket skall effektivt fastställa och uppbära tullar, mervärdesskatt och andra skatter samt avgifter så att en riktig uppbörd kan säkerställas. Tullverket skall övervaka och kontrollera trafiken till och från utlandet så att bestämmelser om in- och utförsel av varor efterlevs.

Tullverkets blanketter >>


 

Vägverket 

Vägverket är central förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar, s.k. sektorsansvar, för hela vägtransportsystemet. Vägverket skall verka för att de transportpolitiska målen uppnås. Vägverket skall inom ramen för sitt sektorsansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter.

Vägverkets blanketter >>