Projektledning

 

Det enkla svaret på frågan i rubriken borde ju vara: ”Att leda projekt.” Och det är precis så det är. Vi konstaterade tidigare att projekt på vissa sätt är ett annorlunda sätt att organisera en verksamhet. Det man då behöver fråga sig är på vilket sätt projektledning skiljer sig från att leda ett företags löpande verksamhet.

En formell definition av projektledning skulle kunna vara:
En väl planerad och organiserad insats för att nå de projektmål som man ställt upp i tid.”

Mer konkret innebär detta att man tar fram en projektplan, som innehåller definitioner av mål och delmål, specifika aktiviteter som krävs för att målen ska uppnås, vilka resurser som krävs, samt tidsplanering och en budget. Projektledning innebär också en löpande uppföljning av planen under genomförandet så att man håller sig till denna.

I början av 1900-talet handlade projektledning mest om att med hjälp av enkla Gantt-scheman bryta ner projektuppgiften i delar som kan tidsplaneras. Idag handlar projektledning om mer än effektiv aktivitetsplanering. Att leda projektkräver speciella egenskaper av en ledare eftersom man utöver att leda projektet också måste ta hänsyn till hur den organisation man arbetar i ser. Teorier för projektledning har inspirerats av teorier om ledarskap, pedagogik, gruppdynamik och beslutsfattande.

Ett projekt delas vanligtvis in i faser som förstudie, projektplanering, genomförande, utvärdering och avlämnande. De principer som finns för projektledning kan användas i vilket projekt som helst, oberoende av storlek budget eller tidsbegränsningar.

I grund och botten har projektledarskapet väldigt mycket gemensamt med det ledarskap som praktiseras i löpande verksamhet. Projekt har likheter med löpande verksamhet i och med att de genomförs av människor, begränsas av resurser, planeras genomförs och kontrolleras. Men projekt skiljer sig från löpande verksamhet genom att den löpande verksamheten är just löpande och repeteras medan ett projekt är något som är temporärt och unikt. Inför varje nytt projekt byggs en organisation som ska klara av de krav som ställs i just det projektet.

 

Analysverktyg

Engelska verktyg

En projektledares vägguide  – checklista. Det här är en guide i fyra steg till projektledningsmetodik.

Projektledarens dagbok  mall. En mall som fylls i veckovis som täcker risker, frågor som kommer upp under projektets gång, uppgifter och andra aktiviteter som hjälper till att hålla ihop och fokusera ett projekt.

 

Länkar och lästips

Engelska länkar

AllPM.com  – projektledarens hemsida

 
Online tidskrift

Project Manager Today 

 

Engelska tidskriftsartiklar

Harris, R. W. (1997). A Roadmap for Leading a Project Team. Innovative Leader, Vol. 6, No. 12.

 
Böcker

**Monica Lööw (1999). Att leda och arbeta i projekt - en praktisk handbok om att lyckas i projekt. Liber Ekonomi, Sverige, ISBN: 91-47-04459-4

 

 

*Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping
**Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping
***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt
på Högskolebiblioteket i Jönköping