Projektmodellen - sätter upp projektets spelregler

 

För att ett projekt ska fungera är det viktigt att alla i organisationen förstår hur projektformen fungerar. På många sådana företag har man valt att bygga en projektmodell som används för att planera och genomföra projekt. Telia har en modell som heter ProMoTe och Ericsson har en modells som heter PROPS. En projektmodell gör att företaget får ett ”gemensamt språk” som underlättar samverkan. Genom att bygga upp en erfarenhetsbank från de projekt man genomfört, kan de som jobbar i företaget ut-veckla sin förmåga att planera, genomföra och utvärdera projekt. Detta gör att även projektmodellen utvecklas med tiden.

En generell projektmodell som ger dig stöd i projektarbetet och underlättar kommunikation och beslutsfattande. Modellen är enkel att använda och uppbyggd av ett antal moduler. Dessa kan som "klossar" användas var för sig eller kombineras så att de passar det enskilda projektet. En projektmodell innehåller ofta en strukturerad processbeskrivning samt bestämmelser kring dokumentation och rollfördelning. Ofta finns det en rad checklistor som ska ge ett stöd vid viktiga moment i projektarbetandet. Här kan det finnas tips på hur projektledaren ska agera i olika situationer.

Processbeskrivningen är till för att alla deltagare överskådligt ska kunna följa projektets förlopp från start till avlämnande. Ofta illustreras detta i projektfaser med kontrollpunkter då beslut tas om hur arbetet i projektet ska fortlöpa.

Dokumentationen av ett projekt är viktig för att alla projektets intressenter. Genom att ha en förbestämd informationsstruktur med mallar för dokumentationen, får alla den information de behöver samtidigt som projektdeltagarnas sparar tid.

Rollfördelningen och en beskrivning av de olika grupper som finns i ett projektets organisation är viktig för att ansvar och befogenheter i projektet ska bli tydliga.

Även om det finns en väl genomtänkt projektmodell, kommer den inte att passa alla tänkbara projekt. Man måste vara beredd att anpassa hur man tillämpar modellen och eventuellt komplettera den. Under analysverktyg hittar du den projektmodell som Telia använder i sina projekt som exempel på hur det kan se ut.

 

Analysverktyg

Projektmodell från Umeå Universitet - Umeå Universitet har skapat en egen modell för hantering av projekt som initieras vid universitetsförvaltningen, Modellen är ”framtagen för att höja kvaliteten på arbetet och skapa bättre förutsättningar för uppföljning”. Projektmodellen är visserligen en del av universitetets s.k. IT-handbok, men kan även vara användbar för andra som jobbar med projekt. 

 

 

*Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping
**Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping
***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt
på Högskolebiblioteket i Jönköping