Utdelningsbeslut

 

Utdelningsbeslutet definieras som att ha lyckats med de ekonomiska resurser som står till deras förfogande. Hur kan man bäst returnera värdet till ägarna? Om de beslutar om en utdelning, och i så fall stor ska denna vara, och hur mycket ska de därmed behålla i företaget? Det handlar om fördelning av nettoinflöden av kontanter. Att ta rätt beslut om utdelning är väldigt svårt. Människor investerar pengar i företag för att åstadkomma ett högre värde av dessa, men detta värde kan levereras på olika sätt, huvudsakligen i form av utdelning eller i form av värdestegring, varför företaget bör investera på ett klokt sätt.

Det finns flera sätt att distribuera utdelningar. I allmänhet kommer företag att deklarera att utdelningen ska betalas kvartalsvis eller på något annat intervall. Ibland kan företagen också redovisa särskilda utdelningar som ett sätt att distribuera pengar till aktieägarna utan att formellt höja ordinarie utdelning. Vissa företag kommer att deklarera en aktieutdelning varvid ytterligare aktier emitteras i stället för en kontantutdelning. Ett alternativ till kontantutdelning blev mer populär, nämligen aktieåterköp. Detta skedde framför allt under slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet, med tanke på det faktum att kapitalstarka företag sågs som primära mål för övertagande. På grund av detta arbetade företagen för att minska sitt innestående kapital i förmån för aktieåterköp.

Rent teoretiskt sett är utdelningsbeslutet tämligen enkelt. Ett företag bör endast distribuera kontantutdelning till aktieägare om den har finansierat den egna kapitaldelen av alla acceptabla investeringsprojekt. Kom ihåg att ett godtagbart investeringsprojekt är ett som har ett nuvärde större än eller lika med noll. Under denna omständighet så skulle rationella aktieägare vara villiga att låta företaget återinvestera vinstmedel i stället för att betala vinstmedlet som kontantutdelning eftersom projektet kommer att uppfylla avkastningskravet.

 

Analytiska verktyg

Best-for-business  - Genom denna länk hittar man finansiella verktyg som till exempel balansräkning, budgetplanerare, skatteräknare och så vidare.

 

Länkar och lästips

Corporate Finance - Denna webbplats är utformad för att ge underlag för ”corporate finance”-relaterade ämnen. Här hittar man information om böcker, allmänna frågor rörande finans och så vidare.

Telefonica: The Dividend Decision – Detta fall beskriver situationen för Telefónica, Spaniens största företaget, i november 1998 då den beslutade om årets utdelning.

 

Tidsskrifter

***The perception of dividends by professional investors - Detta dokument presenterar resultatet av en enkätbaserad forskning vad gäller uppfattningen om utdelning av börsnoterade fonder av s.k. financial officers.

***Dividend policy: a review  - Denna tidsskrifts mål är att kort gå igenom huvudsakliga teorier inom utdelningspolicy och att sammanfatta empiriska bevis för dessa teorier.

 
Artiklar

*Noronha G.M & Shome D. K&MorganG.E (1996). The monitoring rationale for dividends and the interaction of capital structure and dividend decisions – Denna artikel omprövar samtidighetsfrågan i ett s.k. agency-cost ramverk. Resten av artikeln är uppbyggd på följande sätt: en grafisk modell av samtidigheten rörande utdelningar och kapitalstruktursbeslut, som bygger på att minimera kostnaden av s.k. global agencys och empiriska undersökningar av den s.k. Easterbrook´s agency´s motiv för utdelning.

*Baker M. and Wurgler J. (2004). A Catering Theory of Dividends – Denna artikel tar upp utdelningar som är baserade på att lugna marknadseffektiviteten på antagandet av utdelningens irrelevanta bevis. Det bidrar till samlingen av utdelningsteorier som lugnar andra antaganden av bevisen.

 

Böcker

**Lease R.C (2000). Dividend policy: its impact on firm value

**Mancuso.A (2005). The Corporate Records Handbook: Meetings, Minutes & Resolutions, Third Edition

 

 

Källor

**A. Brealey, R. & C. Myers, S. (1996) Principles of corporate finance

 

 

*Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping
**Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping
***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt
på Högskolebiblioteket i Jönköping