Valuation

 

Bra beslut inom finans skapar värde, dåliga beslut förstör värde (Neale .B & McElroy .T Business Finance A value-Based Approach, 2007). Chefer i företag måste förstå hur bolagen värderas för att kunna förstå vilka konsekvenser deras finansiella beslut får på aktieägarna.

Det finns många orsaker till att kunskap om värderingsprinciper är användbar:

- För att kunna värdera andra företags förvärv.

- För att kunna bedöma värdet det egna företaget vid ett uppköpserbjudande.

- För att kunna värdera egna företaget inför en börsintroduktion.

- För att kunna värdera ett företag inför en privatisering.

- För att kunna värdera ett företag inför en försäljning, eller en s.k. management buy-out.

- För att kunna fastställa ett företags skattetryck.

Vid utvärderingen av ett företag finns det tre huvudsakliga metoder:

1. (NET) asset value – denna metod är inriktad på information om värdet av tillgångar och skulder som finns i företagens balansräkning.

2. Price: earnings ratio – denna metod är inriktad på redovisning av vinster och därmed också på resultaträkningen.

3. Discounted cash flow – denna metod är inkomstrelaterad, men istället för att använda vinsten bygger den på förväntade kassaflöden och konceptet om pengars s.k time value. Detta är värdefullt eftersom det visar på de viktigaste källorna till kontanter och hur den har tillämpats.

"Ingen av dessa fungerar som vattentäta bevis, och de ger ofta olika svar. Dessutom skiljer sig det nödvändiga tillvägagångssätt vid värderandet av ett företag i sin helhet jämfört med att värdering av dess aktier. Dessutom kan värdet av företag i sin helhet avvika från värdet av aktieägarnas del.” (Corporate Finance and investments decisions and strategies, Pike, R. &Neale, B. 2002).

 

Analytiska verktyg

Best-for-business  - Genom denna länk hittar man finansiella verktyg som till exempel balansräkning, budgetplanerare, skatteräknare och så vidare.

 

Länkar och lästips

Valuation – Via denna länk kan man hitta olika underlag för en värdering.

Valuation Resources  – Via denna länk hittar man information om verksamhetens värderingsresurser, industri- och företagsinformation, ekonomiska uppgifter och så vidare.

Stock valuation  - Denna artikel presenterar ett enkelt verktyg för att beräkna diskonterade kassaflöden, tillsammans med några populära varianter och genvägar. Man kan även hitta andra länkar inom samma ämne.

International valuations standards committee  - Denna webbplats ger en grundläggande förklaring av IVSC och dess funktion, uppbyggnad och standarder.

 

Artiklar

*Fernandez, P. (2007), in Social Science Research Network. Equivalence of the Different Discounted Cash Flow Valuation Methods: Different Alternatives for Determining the Discounted Value of Tax Shields and Their Implications for the Valuation – Denna artikel visar att de fyra vanligaste värderingsmetoderna för diskonterade kassaflöden alltid ger samma värde. Man kan även läsa om meningsskiljaktigheter rörande olika teorier om företagsvärdering och dess koppling till beräkningen av det diskonterade värdet av s.k. tax shields (VTS). Denna artikel tar upp och analyser visar sju olika teorier om beräkning av VTS.

*Fernandez, P. (2002), in Social Science Research Network. Three Residual Income Valuation methods and Discounted Cash Flow Valuation - Denna artikel visar på att det s.k. Residual Income modellerna alltid ger samma värde som de s.k. Discounted Cash Flow Valuation modellerna rörande värdering. Man kan även läsa om tre olika Residual Income mått.

*Chen, Z. &Dong, M. (2001), in Social Science Research Network. Stock Valuation and Investment Strategies - Denna artikel studerar relativ avkastning på flera aktievärderingsåtgärder.

 

Böcker

**Pike, R. &Neale, B. (2002), Corporate finance and investment : decisions and strategies

 

 

Källor

**Neale, B. & McElroy, T. (2004) Business Finance A Value – Based Approach

 

 

*Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping
**Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping
***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt
på Högskolebiblioteket i Jönköping