Appendix 1:  Projektplansmall

 

Projektplan för _______________________


Bakgrund
Här beskriver vi projektets bakgrund.
Varför har projektet kommit till stånd?
Vem är det till för?


Syfte
Här beskrivs projektets syfte kortfattat.


Mål
Här beskrivs den övergripande målsättningen med projek-tet.
Vad är det man vill uppnå med hjälp av projektet?
Tänk på att mål ska vara enkla att förstå och enkla att mäta!


Delmål
Bryt ner huvudmålen ovan i mindre bitar. Tänk på att målen ska vara enkla att förstå och enkla att mäta!


Sammanfattning av projektplan
Här beskrivs hur projektet kommer att läggas upp. Vilka delprojekt kan man dela in projektet i? Vilka är vikti-ga milstolpar för projektet, vilka aktiviteter måste genomföras för att man ska uppnå respektive milstolpe? I vilken ordning måste


Milstolpar
Vilka är projektets milstolpar?


Aktivitetsplanering
Vilka aktiviteter innehåller respektive milstolpe?
Vilka aktiviteter måste vara avslutade innan nästa kan påbörjas?


Tidsplanering
Planera för hur lång tid respektive aktivitet kommer att ta?
Identifiera projektets kritiska linje (den kortaste tid som projektet kan genomföras på).
Gör upp PERT- och/eller GANTT-scheman för att göra pro-jektets ”flöde” tydligt.


Resursplanering
Vilka resurser (mänskliga och materiella) krävs för att projektet ska kunna bli färdigt i tid?
Hur används resurserna så effektiv som möjligt?

Riskanalys
Vilka aktiviteter är det som kan gå snett?
Vad kan hända?
Hur stor är risken att det går snett?
Hur påverkas projektet om det går snett?
Vad gör vi för att förhindra att det ska gå snett?
Vad gör vi om det går snett ändå?

Projektorganisation
Beskriv projektorganisationen och redogör för ansvars-fördelningen mellan projektägare, styrgrupp, projektle-dare, projektgrupp samt eventuella referens- och ar-betsgrupper.

Projektbudget och finansiering
Under denna punkt redogörs för projektets ekonomiska förutsättningar. Vad är det som kommer att kosta pengar och hur ska projektet finansieras?

Resultatbudget

Intäkter/finansiering
XXXX XX
YYYY YY 
ZZZZ ZZ
Summa intäkter XYZXYZ

Kostnader   
XXXX XX
YYYY YY 
ZZZZ Z
Summa kostnader XYZXY 

Resultat Z

Likviditetsbudget

                    Jan Feb Mars April  Maj Juni
Ingående likvida medel xxx xx xxxx xxx xxx xxx
+ Inbetalningar yyy yy yyy yyy yyy yyy yyy
-  Utbetalningar zzz zzz zzz  zzz  zzz  zzz zzz        

= Utgående likvida medelxyzxyzxyzxyz xyz


Redovisning och avlämning
Här beskrivs hur projektet ska redovisas, dokumenteras och avlämnas till uppdragsgivaren. Var tydlig med när projektet ska vara slut. (deadline)

 

XXXX XXXXXX
Projektledare