Introduktion till redovisning


Redovisning är en del av företagsekonomin som är ämnad till att dokumentera disponerat kapital. Det innebär bland annat metoder för budgetering, finansiering, och presentation av bokföring som bl.a. omfattar räkenskaper, års- och verksamhetsberättelser. Till redovisning hör också revision av bokföringsmaterial. All ekonomisk verksamhet skall redovisas, och alla företag och föreningar är skyldiga att tillhandahålla en ordnad bokföring som skattemyndigheten sen ska godkänna. Detta är viktigt för alla i samhället, och gagnar inte minst företagets intressenter. Intressenter kan vara allt från aktieägare till journalister och finansanalytiker. Det ställs många krav på ett företags redovisning av denna anledning, samt att så många beslut fattas med redovisningen som grund. Det är då viktigt att den information som är lagrad är relevant, tillförlitlig, och jämförbar . Det kan ses som ett verktyg för att mäta och värdera, och inte minst registrera transaktioner.

Redovisningens roll i företaget kan illustreras på följande sätt :


 
Redovisningen följer vissa normer och rekommendationer som utges av olika så kallade normgivningsorgan. Dessa är till för att vägleda i frågor angående värderingar och klassificering av olika tillgångar. Normer och rekommendationer är dock inte det enda som styr redovisningen, olika lagar finns även för att reglera och påverka redovisningen. Dessa lagar är till exempel bokföringslagen och årsredovisningslagen, men det finns naturligtvis flera lagar som är speciellt utformade för tex. aktiebolag, kommuner och landsting. Associationsrätt, civilrätt och skatterätt är juridiska områden som är högst relevanta för ett företag att ta hänsyn till när man redovisar.

Löpande redovisning innebär att inkomster och utgifter redovisas kontinuerligt enligt ett system och i kronologisk ordning. Till detta används ett särskilt redovisningssystem, ur vilket man ska kunna plocka fram information om alla företagets transaktioner. Två olika slags rapporter kan vara till hjälp om man vill ha redovisningsinformation från ett företag, en balansräkning som visar en bild av läget just nu, eller en flödesrapport som visar läget mellan två tidpunkter. Tanken är även att redovisningen ska reflektera företagets effektivitet och kunna göra en bedömning av om de uppnår de mål som är uppsatta för räkenskapsåret.

Redovisningsområdet kan grovt delas upp i externredovisning, eller affärsredovisning, och ekonomistyrning. Externredovisningen handlar precis som det låter, om redovisningen utåt, den som publiceras offentligt. Det vi har fokuserat på här inom externredovisningen först och främst de normer, regler och praxis  som starkt påverkar hur redovisningen görs, årsbokslutet  med bokföring och finansiella rapporter, sen tittar vi närmare på ekonomistyrningen av ett företag, närmare bestämt produktkalkylering, budgetering, och prestationsmätning.

 

Länkar och lästips

Tidskrifter

Redovisningskonsulten  är en tidskrift som ges ut av Sveriges redovisningskonsulters förbund – SRF, en branschorganisation för redovisnings- och ekonomikonsulter.

Balans  är en svensk tidskrift om redovisning och revision som ges ut FAR SRS – Branschorganisationen för revisorer och rådgivare.

 
Generella länkar

BAS-Kontoplanen  är något av en svensk standard, som tillämpas av nästan alla svenska företag frivilligt.

Ectagon Bokföring & Redovisning  erbjuder en överblick över aktuell ekonomifakta 2007 så som olika procentsatser för arbetsgivaravgifter, moms, skatt etc.

Skatteverket  är den förvaltningsmyndighet dit man kan vända sig med frågor angående beskattning

Finansinspektionen  är en annan statlig myndighet som har som uppgift att övervaka företag på den svenska finansmarknaden och hjälper till att utveckla god redovisningssed bland försäkringsbolag, kreditinstitut, samt värdepappersbolag.

Ekonomi-info.nu  är Sveriges största nyhetsbrev inom ekonomi, redovisning, och skatter. På deras hemsida kan du hitta en artikelbas, olika praktiska tips och information.

 
Lagar

Aktiebolagslagen  (2005:551)
Lagen om ekonomiska föreningar  (1987:667)
Lagen om handelsbolag och enkla bolag  (1980:1102)
Stiftelselagen  (1994:1220)
Inkomstskattelag  (1999:1229)
Mervärdesskattelag  (1994:200)
Skattebetalningslagen  (1997:483)

 

Nyhetsartiklar

Redovisning av varulager  (Redovisningskonsulten, februari 2007)
Förenklade redovisningsregler – för vem?  (Redovisningskonsulten, juni 2006)
Regeringens redovisning av skatteförmåner behöver förbättras  (Riksrevisionen, april 2007)
Statens skatteredovisning får kritik  (DN, april 2007)
Habosparare blåsta på 100 miljoner  (E24, mars 2007)
Miljöansvar utan extern kontroll  (E24, mars 2007)


 
Vetenskapliga artiklar

Här är en lista  på alla kanditat-och magisteruppsatser som har skrivits inom redovisning.

 
Böcker

Alhager, E., & Alhager, M. (2004). Sambandet mellan redovisning och beskattning. (E-bok). Författarna till den här boken tydliggör det formella sambandet mellan redovisning och beskattning. Eftersom mer eller mindre alla företag finns stränga krav på speciell redovisning för skattehändelser som i sin tur påverkar det slutgiltiga resultatet.

**Falkman, P., & Orrbeck, K. (2001). Den offentliga sektorns redovisning. Såväl private företag såsom statliga myndigheter måste redovisa sin bokföring. Det finns både likheter och skillnader mellan redovisningskraven inom privat och offentlig sektor. Författarna till den här boken tar upp lagar och rekommendationer och andra faktorer som påverkar den offentliga sektorns externredovisning.
 

**Johansson, C., Johansson, R., Marton, J., & Pautsch, G (2004). Extern redovisning. Den här boken behandlar den externa redovisningen i ett modernt företag på ett praktiskt och konkret sätt.

**Edenhammar, H., & Thorell, P. (2003). Företagens redovisning: Grundläggande räkenskapsförståelse. 
 
 
*'Thomasson, J. (2006). Den nya affärsredovisningen. Den här boken används ofta inom grundläggande redovisningsundervisning. Den tar upp grunderna i externredovisningen samt behandlar den ekonomiska planeringen och kontrollen.

 

 

Källor

Falkman, P. (2000). Teori för redovisning. Studentlitteratur: Lund.

Holmström, N. (2003). Redovisning.nu. Liber Ekonomi: Malmö

 

 

*Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping
**Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping
***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt
     på Högskolebiblioteket i Jönköping