Normer, regler & praxis


Inom redovisningen finns det ett antal lagar som styr. Dessa lagar i samspel med normer och rekommendationer utgör i huvudsak redovisningens ramar. En genomgående praxis inom redovisningen är så kallad god redovisningssed, som både bokföringslagen och årsredovisningslagen hänvisar till. God redovisningssed kan definieras som ”faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets av bokföringsskyldiga”. Det finns även vissa allmänna principer som följer god redovisningssed som ska beaktas enligt ÅRL 2:4 vid upprättandet av balans- och resultaträkning;

Revision

Till grund för revisionen ligger företagets redovisning, och för att hjälpa till att styra detta finns revisionslagen (1999:1079). Revisionen har till syfte att närmare granska årsredovisningar och bokföringshandlingar. Även förvaltningen av företaget granskas närmare. Motsvarande god redovisningssed finns inom revisionen god revisionssed samt god revisorssed. Dessa uttryck nämns i Revisionslagen, men en definition ges ej.

En revisor har tystnadsplikt gällande de uppgifter som denne har fått ta del av vid uppdragets utförande, såvida inga oegentligheter föreligger, då har denne en upplysningsplikt att rapportera ekonomisk brottslighet.

När en revision genomförts skrivs en revisionsberättelse som ska överlämnas till företagsledningen. Detta är en offentlig handling och ska finnas tillgänglig tillsammans med årsredovisningen. Revisionslagen 28-30 §§ tar upp vad som ska tas upp i en revisionsberättelse.

Internationell redovisning

Redovisningen ser inte likadan ut i alla länder, exempelvis juridiska skillnader påverkar på olika sätt i olika länder. En harmonisering av redovisningsprinciper över gränserna är en pågående process som en följd av tekniska förbättringar som underlättar bland annat informationsutbyten. EU har varit en stor bidragare till den pågående harmoniseringsprocessen. En fullständig harmonisering ligger dock långt i framtiden – det är nödvändigt att de som berörs mest får en chans att vänja sig vid förändringarna, och motstånd kommer alltid att finnas. Det finns dock ingen tvekan om att redovisningen kommer att sättas under press för förändringar för att hänga med i globaliseringen av marknader och underlätta för tillväxten. Multinationella företag är troligen snabbare att anpassa sig till de internationell standards som utfärdas av IASB.
Redovisning i ett internationellt perspektiv omfattar lite mer komplicerade faktorer att ta hänsyn till som till exempel växelkurser, tullavgifter, och olika risker. Finansiella rapporter måste utformas på olika sätt i olika länder, så det är viktigt att vara medveten om de olika redovisningssystemen. Multinationella företag måste presentera olika finansiella rapporter i de länder de är verksamma i, samt i hemlandet.

Olika faktorer påverkar redovisningsprinciperna. Olika skattepolicy som lokala myndigheter har är en av de mest påverkande faktorerna. Andra externa faktorer som har en dynamisk påverkan är även politiska system, ekonomisk tillväxt och utveckling, juridiska system, och kultur.

 

 

Länkar och lästips


Normgivningsorgan

Svenska redovisningsrådet som nu blivit ersatt av Rådet för finansiell rapportering  som verkar för att utveckla en god redovisningssed och en regelbunden rapportering för företag som verkar i Sverige. Rådet försöker även se till svenska intressen i redovisningsfrågor utomlands, och håller intressentgrupper informerade och bistå med tolkningar.

Föreningen auktoriserade revisorer, FAR, är en branschorganisation för revisorer och rådgivare, en sammanslagning som skedde nyligen av Sveriges två revisorsföreningar. Föreningar är verksam både i Sverige och utomlands, och har som uppgift att utveckla revisionsbranschen, utbilda, samt remissverksamhet.

Bokföringsnämnden  ger allmänna råd, vägledning, och rekommendationer gällande redovisning. Nämndens huvudsakliga uppgift är att hjälpa till att utveckla god redovisningssed och ger även ut en del regler och information framförallt om hur man bäst tillämpar bokföringslagen och årsredovisningslagen. På deras hemsida finns publikationer och redovisningsnormer tillgängliga.

Revisorsnämnden  är en tillsynsmyndighet för revisorer och revisionsbolag som arbetar för att kunna tillgodose samhället med externa revisorer och försäkra att dessa utför sina uppdrag med hög kvalitet på ett etiskt sätt. RN ansvarar för att utveckla god revisorssed och god revisionssed.

Riksrevisionen  är en del av riksdagens kontrollmakt med uppdrag att syna statens verksamhet.

FAR SRS  är Föreningen Auktoriserade Revisorer och Svenska Revisorssamfundet som har gått samman. FAR SRS är en branschorganisation för revisorer och rådgivare som arbetar för att utveckla revisorsyrket samt att skapa intresse för revisionsbranschen.

SRF Konsult  är ett förbund som arbetar för att redovisnings- och ekonomibranschen utvecklas på ett sunt sätt. Förbundet är även med och påverkar lagstiftning genom samarbeten med olika organisationer och myndigheter.

 
Generella länkar

God revisorssed  enligt FAR SRS

God revisionssed  enligt FAR SRS

Guide till IFRS  – internationell redovisningsstandard.

 
Engelska länkar

Europeiska kommissionen  arbetar för att förbättra kvalitén, jämförbarheten och genomsynligheten av företagens finansiella rapporter och säkerställer att dessa är I linje med redovisningsdirektiv och internationella standards. Kommissionen jobbar i nära samarbete med IASB och IFAC på det här området.

International Accounting Standards Board, IASB, är en organisation som strävar för en global redovisningsstandard (IFRS) som kräver transparent och jämförbar information. Målet med verksamheten är att uppnå en gemensam världsstandard.

Financial Accounting Standards Board, FASB  har till uppgift att etablera och förbättra redovisningsstandarder och rapportering.

International Federation of Accountants, IFAC, är en global organisation som jobbar för att uppmuntra revisorer att utöva sina yrken med hög kvalité och precision. Organisationen utvecklar internationell standard för etik och revision och guidar professionella revisorer i små och mellanstora företag, samt i utvecklingsländer.

 
Revisionsbyråer

De stora revisionsbyråerna tillhandahåller matnyttig information på sina hemsidor och bra länktips.
KPMG
Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Deloitte
Ernst & Young


Tidskrifter

***Balans  är en tidskrift som ges ut av FAR SRS. På deras hemsida kan man läsa sammanfattningar av artiklarna i tidningen – och biblioteket  tillhandahåller den tryckta upplagan.

***Nytt från revisorn - är en nyhetstidning från FAR Förlag som ger dig information om skatter, redovisning, affärsrätt samt andra aktuella frågor.

***Far info - publicerar nyheter inom områden som skatter, affärsrätt, redovisning, och revision med kommentarer från ledande experter inom varje område.

 
Lagar

Hela lagtexter från Riksdagens hemsida

Revisionslagen  (1999:1079)
Revisorslagen  (2001:883)

 

Nyhetsartiklar

Fly Me’s revisor granskas  (E24, mars 2007)
Skattefusk utreds  (SvD, mars 2007)
Potatisfifflare i skattesmäll  (SvD, mars 2007)
Anställningsrace på Ernst & Young  (Dagens Industri, januari 2007)

 
Akademiska Artiklar

Gustavsson, C-G. Internationella normer för redovisning – Utgångspunkt för redovisning i kommuner och landsting. Den här skriften har utarbetas för att främst redovisa tillgänglig internationell normering. Särskilt fokus ligger på den offentliga sektorn.

Nilsson, H. (2000). Informationsteknik som drivkraft i granskningsprocessen: En studie av fyra revisionsbyråer. Den här avhandlingen tar upp den förändrade granskningsprocess som revisionsbyråerna genomgår tack vare den nya informationstekniken. Olika granskningsmoment som förr inte varit möjliga går numer att genomföra när en ökad kapacitet gör det lättare att lagra och sortera information. Författarens frågeställning är hur revisionsbyråer hanterar dessa nya förutsättningar med syftet att förstå hur och varför globala revisionsbyråer använder sig av informationstekniken.

 
Böcker

**FAR (2005). Revision - en praktisk beskrivning. Den här boken beskriver lätt och översiktligt vad revision innebär och revisorns arbetsuppgifter. Boken fungerar som en introduktion till revisionsyrket anpassat för studenter. Syftet med revision samt de olika revisionsfaserna såsom planering, granskning, och rapportering tas upp. Även de lagar och regler som styr revisionen beskrivs.
 
**FAR (2004). FARs engelska ordbok: svensk/engelsk, engelsk/svensk. Den här ordboken riktar sig mot ekonomiområdet, mer specifikt på redovisning och revision. IFRS/IAS samt ISA terminologi ingår, samt ett urval av börs och finanstermer. Förkortningar, myndigheter, och diverse mallar finns in appendix.

**Artsberg, K. (2005). Redovisningsteori – policy och praxis. Den här boken ger en fördjupad genomgång av olika externredovisningsfrågor i Sverige. Den utgår till viss del från ett traditionellt sätt där redovisningsposter och transaktioner beskrivs var för sig. Författarens syfte är att fördjupa dina kunskaper om olika normer och synsätt inom redovisning.

**Thomasson, J., Arvidson, P., Lindquist, H., Larson, O., & Rohlin, L. (2006). Den nya affärsredovisningen. Den här boken används ofta i redovisningsgrundkurser. Den tar upp det mest grundläggande i externredovisning och om ekonomisk planering och kontroll. Kapitel 4 behandlar normer, regler och praxis mer grundligt.

 

 

Källor

Holmström, N. (2003). Redovisning.nu. Liber Ekonomi: Malmö

International Encyclopedia of Business & Management

 

 

*Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping
**Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping
***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt
  på Högskolebiblioteket i Jönköping