Budgetering


Det är av stor vikt att planera i förväg, och då använder man sig av budgetering. En budget upprättas för kortare tidsperioder, och vid slutet jämförs den med de faktiska resultaten. Anledningen för detta är att kunna analysera avvikelser och dess orsaker för att lättare kunna identifiera företagets framtida behov.

En budget är ingen prognos, den baseras på prognoser. Det är ett verktyg som används för att öka sannolikheten att nå planerade resultat. Budgetprocessen börjar med en specificering av mål som man vill uppnå. En rullande budget täcker ett år framåt, och efter varje avslutat kvartal läggs ett nytt kvartal på i slutet. Budgetering är en lång process som för de flesta företag tar upp till tre månader att ta fram.

Den årliga budgeten är en samling av separata mindre budgetar. Till exempel, ett företag har en försäljningsprognos för nästa år. Den prognosen ligger till grund för nästa års försäljningsbudget. Försäljningsbudgeten i sin tur påverkar produktionsbudgeten. Efter att denna har upprättats görs den administrativa budgeten, samt kapitalbudgeten. Den sista budgeten som görs är kassabudgeten.

Här ser du sambandet mellan de olika budgetarna, och de tre största ska vi titta lite närmare på.

Resultatbudget

Resultatbudgeten är precis som resultaträkningen ett resultat av intäkter och kostnader, men de prognostiserade siffrorna för nästa verksamhetsår, och är en av de två viktigaste budgetarna som ett företag måste göra. Den visar det förväntade resultatet grundat på förväntade intäkter och kostnader under året. Alla siffror baseras på vad som kan tänkas inträffa. I startfasen för ett företag kan det hända att resultatet förväntas vara negativt, långsiktigt måste dock resultatet vara positivt för att företaget skall kunna överleva. Speciellt för nystartade företag är det viktigt att ha en väl genomarbetad resultatbudget eftersom denna senare skall visas upp för eventuella finansiärer och intressenter. Till grund för resultatbudgeten ligger olika delbudgetar som t.ex. försäljningsbudgeten, inköpsbudgeten och personalbudgeten.

Likviditetsbudget

Likviditetsbudgeten är den andra viktiga budgeten som ett företag måste göra, och visar hur betalningsströmmarna går in och ut i företaget. I budgeten försöker man prognostisera dessa betalningsströmmar, dvs. gissa hur mycket pengar som kommer att gå in och ut ur företaget. Vanligtvis upprättar man en likviditetsbudget på ett år, med en månadsvis indelning. Alla belopp som förs in ska inkludera moms. Även här är det viktigt att tänka på att redovisa beloppen under rätt månad eftersom kunder ofta får kredit, och det som företaget själv köper också betalas på kredit. Det datum då pengarna kommer in på kontot är då det ska föras in.

Budgeterad balansräkning

De två ovannämnda budgetarna tillsammans används sedan som grund för den budgeterade balansräkningen. Skillnaden mot de två andra är att man här tittar på en förväntad ställning vid en viss tid.

 

Analytiska verktyg


Budget – en första skiss till affärsplan  är ett Excelverktyg från Almi Företagspartner som innehåller en försäljningsbudget, kapitalbehov och finansiering, resultatbudget, och likviditetsbudget.

Startbudget  är ett Excelverktyg som hjälper dig lägga upp en startbudget.

Excel mall för Resultat- och likviditetsbudget 

 

Länkar och lästips

Generella länkar

Ekonomisk planering - 2 budgetar du behöver behärska  - en mer detaljerad beskrivning av de olika budgeterna.

Budgetering  Resultatbudget  Likviditetsbudget 
Mer detaljerad information.

 

Nyhetsartiklar

Budget ger mest till de rika  (E24, april 2007)
Delade meningar hos SvD:s läsare  (SvD, april 2007)
Tre frågor till Europaparlamentets budget-föredragande  (Europaparlamentet, april 2007)

 
Akademiska artiklar

En lista på C/D-uppsatser  som skrivits med anknytning till budgetering

 
Böcker

**Ax, C., Johansson, C., & Kullvén, H. (2005). Den nya ekonomistyrningen. Kap 12-15 tar upp budgeteringens grunder, processer och ger lite annan matnyttig information.

**Lundén, B., & Smitterberg, A-B. (2006). Budget: handbok för småföretag. Det här är en praktisk handbok där man stegvis förklarar hur budgetarbetet går till. En utförlig genomgång görs av hur man gör en resultatbudget, en likviditetsbudget och en balansbudget.

**Greve, J. (1996). Budget. Det här är en bok inom ekonomistyrningen som rör budgetering. Budgetering kan likställas med ekonomisk planering vilket är viktigt för ett företag för att kunna koordinera resurser och uppnå effektivitet. En budget kan även vara ett hjälpmedel i och med att det klart framgår vad som förväntas och vilka områden som är ansvariga för att uppnå vissa mål. Budgeten har med andra ord två funktioner som beskrivs på en grundläggande nivå i den här boken, nämligen ekonomisk planering och ekonomisk styrning.

**Samuelson, L. A. (1997). Budgetering & Intern redovisning. Den här boken ger en översikt över den interna redovisningens och budgeteringens vikt och roll inom företaget. De är båda en del av dess ekonomiska styrsystem och är viktiga verktyg för att uppnå uppsatta mål.


**Andersson, K. (1997). Budgetering - en introduktion. En introduktion ges i den här boken till de olika sätt man göra beräkningar på när man budgeterar och hur man resonerar är man räknar. Det samband som finns mellan de olika delbudgeterna beskrivs, och diverse nyckeltal diskuteras.

 

 

Källor

Ax, C., Johansson, C., & Kullvén, H. (2005). Den nya ekonomistyrningen. Liber: Malmö.

International Encyclopedia of Business & Management

 

 

*Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping
**Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping
***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt
  på Högskolebiblioteket i Jönköping