Prestationsmätning


Att mäta olika saker i ett företag hör inte till ovanligheterna. Man mäter kostnader och intäkter, in- och utbetalningar osv. i pengar. Tanken bakom prestationsmätning är att man med hjälp av att mäta olika faktorer lättare ska kunna styra företaget. När man mäter prestation så mäter man något som gjorts, eller det som presterats. Vad är det då ett företag presterar? Till exempel så kan det handla om tillverkningen av produkter, en tjänst eller tillfredställda kunder. Andra exempel på mått kan vara mått som täcker hela verksamheten som t.ex. lönsamhet, kvalitetsmått som antal defekter och brister, leveransmått som t.ex. leveranstid och produktutvecklingstid, pris och kostnadsmått för material och resurser, flexibilitetsmått som mäter volym- och produktflexibilitet, och innovationsförmåga som mäter takten av nyintroduktioner och omsättning.

Om du arbetar i eller äger ett företag finns det flera olika saker du vill veta om ditt företag. En av de första frågorna man brukar ställa sig är hur bra företaget går. Denna till synes enkla fråga kan besvaras på flera olika vis. Olika intressenter, t.ex. investerare, banker, anställda, och staten har olika åsikter om vad som bestämmer om ett företag går bra. Detta gör att dessa olika intressenter kan komma fram till olika svar på om företaget går bra eller dåligt. Ett vanligt sätt att avgöra hur bra eller dåligt ett företag går är att beräkna olika nyckeltal. Nyckeltalen försöker, genom att mäta olika aspekter av företagets verksamhet, ge en sammanfattande beskrivning av hur bra företaget går och mäter företagets prestationer under en avgränsad tidsperiod. Under analytiska verktyg nedan ges exempel på några vanliga nyckeltal. De olika nyckeltalen fokuserar olika aspekter av företaget. Det är därför viktigt att lära sig att förstå skillnader och likheter mellan de olika nyckeltalen. Allt för att kunna använda dessa nyckeltal på rätt sätt. Olika förändringar i företaget påverkar dem på olika sätt. Förutom detta är det betydelsefullt att även jämföra nyckeltalen för flera olika företag för att veta hur bra företaget går. Det är då även viktigt att ta hänsyn till t.ex. konjunktur och andra samhällsförändringar. Nyckeltal kan vanligtvis delas in i tre kategorier: lönsamhetsmått, verksamhetsmått, och finansiellt mått. De absolut vanligaste nyckeltal som används soliditet, kassalikviditet, avkastningsgrad, och avkastning på EK.

 


Analytiska verktyg


Ett klassiskt sätt att räkna ut räntabilitet på TK är att använda sig av den klassiska du Pont-modellen, som visar på sambandet mellan nyckeltalen och resultaträkningen.

 


Följande dokument innehåller några nyckeltal som, på lite olika vis, beskriver hur bra ett företag går. Siffrorna illustrerar hur det kan se ut för ett gammalt, mindre familjeägt tillverkningsföretag (alla siffror i tusentals SEK). Alla nyckeltal beräknas med hjälp av företagets balans- och resultaträkning. Det är möjligt att göra förändringar i modellen för att beräkna nyckeltal för andra företag. För att förstå hur nyckeltalen beräknas är det dock enklast om du börjar med att bara göra mindre förändringar i modellen, t.ex. ökar eller minskar intäkterna och kostnaderna. Nästa flik innehåller en kort 5-års översikt avseende några viktiga nyckeltal. Här presenteras även några diagram som illustrerar företagets utveckling. Under fliken Scenario Summary ges några exempel på hur förändringar i intäkter och kostnader påverkar nyckeltalen. Den sista fliken i detta dokument innehåller två budgetar för 2006, dels presenteras en resultatbudget och dels en likviditetsbudget. Med hjälp av alla de olika modellerna i detta dokument kan du få en komplett överblick över företaget.

Nyckeltal - Excelfil


Länkar och lästips

Expowera ger en utförlig beskrivning om olika nyckeltal

 

Nyhetsartiklar

Kommunal benchmarking (Göteborgs Universitet)

 

Uppsatser/Rapporter

Danielsson, L., & Petersson, N. (2004). Prestationsmätning för verktygstillverkande företag. Det här är en magisteruppsats som har fokuserat på att titta närmare på vilka prestationsmått som är viktiga för ett mindre tillverkande företag.

Kimander, A., & Alström, P. (2006). Att mäta produktivitetspotentialen. Författarna till den här rapporten beskriver en metod som kallas PPA (Product Potential Assessment) som de har använts sig av i ett projekt som har syftat till att få fram en metod för att mäta produktiviteten i svensk verkstadsindustri. Anledningen till detta är att produktiviteten påstås vara hög i svensk industri, och det ser man om man tittar på kvoten mellan försäljningsvärde och arbetskraftskostnader. Författarna menar på att många outsourcar till låglöneländer i onödan då man inte har räknat med den potential till produktivitetsökning som finns i industrin.

En lista på C/D-uppsatser som skrivits med relation till prestationmätning.

 

Working paper

Emsfors, E., & Nilsson, G. (2001). Skillnader mellan ekonomistyrsystem, typ av situation och prestation i småföretag.
Den här studien syftade att undersöka om det finns en skillnad i hur ekonomisystemen ser ut i olika branscher och när det förekommer en skillnad i effektivitet.

 
Böcker

**Ax, C., Kullvén, H., & Johansson, C. (2005). Den nya ekonomistyrningen. Kapitel 20 i den här standardtextboken inom ekonomistyrningen tar upp olika prestationsmått lite närmare och ger exempel. Tillhörande övningsbok.

**Ewing, P., & Samuelson, L.A. (2002). Styrning med balans och fokus.

**Lönnqvist, R., & Lind, J. (1998). Internredovisning och prestationsmätning. Det här är en bok som visar hur olika modeller kan användas för att göra interna prestationsmätningar och hur man kan anpassa dessa beroende på hur organisationen och produktionen ser ut.

**Samuelsson, L., & Eliason, G. (1991). Produktivitet och lönsamhet.

**Thomasson, J., Arvidson, P., Lindquist, H., Larson, O., & Rohlin, L. (2006). Den nya affärsredovisningen. Den här boken används ofta i redovisningsgrundkurser. Den tar upp det mest grundläggande i externredovisning och om ekonomisk planering och kontroll. Kapitel 9 behandlar räkenskapsanalyser och nyckeltal.

 
 

 

Källor

Ax, C., Johansson, C., & Kullvén, H. (2005). Den nya ekonomistyrningen. Liber: Malmö

http://www.expowera.com/mentor/ekonomi/ekonomistyrning_nyckeltal.htm

 

 

*Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping
**Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping
***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt
     på Högskolebiblioteket i Jönköping