Introduktion till internationellt management

En traditionell definition av internationellt management är ”managing across borders” (Bartlett & Ghoshal,1989) dvs. ”företagsledning över landsgränser”. Numera är internationellt management inte begränsat; det handlar inte längre bara om ledning inom företag som växer utomlands eller inom företag som flyttar resurser och delar av verksamhet till andra länder. Praktiskt taget alla företag är idag en del av den globala ekonomin och det är mycket svårt att hitta en produkt eller service som, i någon form, inte är påverkad på något sätt av en gränsöverskridande affärsuppgörelse. En del av de bakomliggande faktorerna till detta kan hittas under avsnittet Internationaliserings-processen.

Den internationella kontakten med andra kulturer blir allt vanligare, men innebär samtidigt inte alltid en fysisk kontakt. Detta kräver företagsledning med kunskaper om Interkulturellt management. Området kan ses som nära relaterat till ledarskap i en internationell miljö. Vänligen gå till avsnittet Internationellt ledarskap, för att läsa mer om detta.

Dramatiska förändringar i ekonomier, politik och teknologi skapar affärsmöjligheter för alla slags företag. Internationellt företagande är en del av den internationella handeln och fokuserar till exempel på översyn av utländska affärer, koordinering av olika aktiviteter och chefers uppgifter utomlands eller i sitt eget land. Företag är verksamma på olika sätt och har olika typer av struktur som i olika utsträckning är engagerade på ett internationellt plan. Du kan läsa mer om internationella företagsstrukturer och företags internationaliseringsprocesser under Strategi och struktur.

En stor utmaning för en internationell företagsledning är att hantera globalisering respektive lokalt fokus. Trender pekar på att huvudkontorets inflytande minskar och att man strävar mot en mer decentraliserad verksamhet. På senare tid har även fokus legat på kunskap och förmågan att överföra denna från utlandet till hemlandet eller vice versa. Se mer om detta under Överföring av kunskap & kompetens mellan huvudkontor och filialer.

Anställda som väljer att jobba för sitt företag utomlands (expatrierar) kommer sannolikt att arbeta under andra omständigheter än vad de är vana vid hemifrån. Internationellt HRM (Human Resource Management) har dock kommit att involvera fler aspekter än så och har därför stor betydelse för företag med internationell verksamhet.

Det är inte bara länder som ställer krav på hur företag uppför sig. Olika intressegrupper, så som icke-statliga organisationer och investeringsfonder, kan också sätta press på multinationella företag att agera ansvarsfullt gentemot sina intressenter.  CSR och etik är idag ständigt diskuterade ämnen och något som finns i tankarna hos de flesta internationella managers.

 

 

Länkar och lästips

Allmänna länkar på engelska

Expatica – nyheter och information för expatriater. Denna sida fungerar som en informationskälla för expatriater (personal som arbetar i annat land) i ett flertal europeiska länder (Nederländerna, Tyskland, Frankrike, Belgien och Spanien).

 
Nättidningar på engelska

AIB insights är en tidning utgiven av ”Academy of International Business” och består utav ett antal kortare artiklar i ämnet.

 
Tidsskrifter på engelska

*Journal of International Business Studies är en tidsskrift som publicerar forskning inom samhällskunskap.

*Journal of World Business tar upp de problem som expatriater kan ställas inför, med fokus inom tre områden; personal, marknadsföring och strategi.

Management International Review – På denna sida kan man hitta relevanta artiklar i ämnet.

 

Tidsskriftsartiklar på engelska

'Extreme' houseguests put expatriate hosts to the test (International Herald Tribune, February 2007).

Go-Go-Going to Pieces in China (BusinessWeek, April 2007)

Going global, Part 1 (BusinessWeek, August 2006).

Home Truths about Foreign Postings (BusinessWeek, July 2002)

 

Böcker på engelska

**Bartlett, C. A. & Ghoshal, S. (1989). Managing Across Borders: The Transnational Corporation, Boston, MA: Harvard Business Press.

 

Hill, J.S. (2005). World business: globalization, strategy and analysis – This book applies a newly integrative approach in internalization, global strategy and so on.

 

**Neuliep, J. W. (2000). Ch 1: The Necessity of Intercultural Communication. In Neuliep, J. W. (2000). Intercultural Communication: A Contextual Approach

 

Thomas, D.C. (2002). Essential of International Management: A Cross culture perspective

 

 

Källor

**Bartlett, C. A. & Ghoshal, S. (1989). Managing Across Borders: The Transnational Corporation, Boston, MA: Harvard Business Press.

 

 

*Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping
**Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping
***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt
på Högskolebiblioteket i Jönköping