Konsumenträtt

 

En konsument är enligt den allmänna definitionen en enskild person som köper varor eller tjänster till sig själv, alltså en fysisk person som handlar för ändamål som huvudsakligen faller utanför näringsverksamhet. Sedan 1970-talet har det funnits lagstiftning som skyddar konsumenters rättigheter när dessa interagerar med näringsidkare. Konsumenten anses vara i en sådan svag ställning gentemot näringsidkaren att skyddsregler har varit nödvändiga. Dessa regler finns inom många olika områden, mer eller mindre vid alla situationer när en konsument handlar något av en näringsidkare finns det regler som ger konsumenten ett större skydd än vad en köpare som är näringsidkare skulle ha haft. EG har också vid ett flertal tillfällen skapat lagstiftning gällande konsumenter, till exempel regler om distansförsäljning och om paketresor.

 

Konsumentköp

Konsumenters köp av lösa saker regleras i konsumentköplagen. Lagen har stora likheter med köplagen, men innehåller rent allmänt mer rättigheter och mindre skyldigheter för köparen (konsumenten). Den största skillnaden gentemot köplagen är att avtalsvillkor som i jämförelse med konsumentköplagen är till nackdel för konsumenten är ogiltiga om inte lagen tillåter dem. Detta skydd finns då för att en näringsidkare inte skall kunna använda sitt större kunnande inom ett område till nackdel för konsumenten. Andra regler som skiljer sig är de om avhämtande/avlämnande, vissa regler om fel i varan och reklamation.

 

Konsumenttjänster

Inom området tjänster finns ännu större skillnader beroende på om köparen är konsument eller näringsidkare. För näringsidkare finns ingen särskild lagstiftning om köp av tjänster, för konsumenter gäller konsumenttjänstlagen. Lagen gäller när en konsument köper en tjänst av en näringsidkare som innebär arbete på lös sak, arbete på fast egendom eller förvaring av lösa saker. Som lösa saker gäller i detta fall inte levande djur. Avtalsvillkor som i jämförelse med konsument-tjänstlagen är till nackdel för konsumenten är ogiltiga om inte lagen tillåter dem.

Konsumenttjänstlagen följer någorlunda den systematik som finns i konsumentköplagen, men innehåller ett flertal unika regler och skillnader från annan lag. I vanliga fall anges i lag enbart vad som skall räknas som fel i en vara eller liknande, men i konsumenttjänstlagen har man även infört en regel om hur en näringsidkare skall utföra tjänsten. Det sägs att tjänsten skall utföras fackmässigt, näringsidkaren skall ta tillvara konsumentens intresse och samråda med denna i den utsträckning det är behövligt och möjligt. En annan speciell regel är näringsidkarens skyldighet att avråda. Om det skulle vara så att om en tjänst med hänsyn till priset, värdet av föremålet för tjänsten eller andra omständigheter inte kan anses vara till rimlig nytta för konsumenten skall näringsidkaren avråda denne från att låta utföra tjänsten.

  

Distansavtal och hemförsäljning

Det finns speciella regler gällande distansförsäljning och hemförsäljning. Dessa finns i Distans- och hemförsäljningslagen. Denna bygger i stora delar på EG-direktiv.

Lagen innehåller många olika definitioner, men grundidén är att är att lagen skall vara tillämplig när en näringsidkare har som affärsidé att sälja varor eller tjänster till konsumenter antingen via ett system för försäljning på distans eller via hembesök. Avtalsvillkor som i jämförelse med lagen är till nackdel för konsumenten är ogiltiga om inte lagen tillåter dem.

De skillnader gentemot annan konsumentlagstiftning som utmärker denna lag är den om innebörden av information och ångerrätten. Enligt denna lag så är grundregeln att konsument har en ångerrätt på 14 dagar som det står denne fritt att utnyttja. Det krävs ingen anledning för att utnyttja ångerrätten, dock skall en vara kunna lämnas tillbaka i stort sett samma skick som den var när konsumenten tog emot den. Vikten av information vid dessa köp är mycket stor. Det finns regler om den information som skall lämnas innan och efter köpet. Om generell information inte givits av näringsidkaren kan denne drabbas av påföljder enligt marknadsföringslagen. Om information om ångerrätten saknas så har konsumenten en ångerrätt som sträcker sig 1 år. Om näringsidkaren inte ger ordentlig information om kontaktuppgifter, garantier eller service så utökas ångerrätten till 3 månader. Detta gäller vid distansavtal. Vid hemförsäljning gäller en ångerrätt på 14 dagar, som dock inte börjar löpa innan konsumenten har fått den information som den har rätt till.

 

Länkar

Lagstiftning

Konsumentköplag

https://lagen.nu/1990:932

 

Konsumenttjänstlag

https://lagen.nu/1985:716

 

Distans- och hemförsäljningslagen

https://lagen.nu/2005:59

 

Annan lagstiftning rörande konsumenter

Konsumentkreditlag

https://lagen.nu/1992:830

 

Lag om konsumentskydd vid tidsdelat boende

https://lagen.nu/1997:218

 

Andra länkar

 

Konsumentverket

http://www.konsumentverket.se/

 

Allmänna reklamationsnämnden

http://www.arn.se/

 

Konsumentförening (Stockholm)

http://www.konsumentforeningenstockholm.se/templates/page____1850.aspx

 

Konsumenternas tele- och internetbyrå

http://www.ktib.se/Konsumentratt/

 

Post- och telestyrelsens konsumentinformation

http://www.pts.se/sv/Regler/Konsumentratt/

 

Litteratur

**Konsumentköplagen: en kommentar

Johnny Herre – Norstedts Juridik, 2009.

ISBN: 9789139013860

 

**Konsumenträtt: regler till hjälp och skydd för konsumenten

Lennart Grobgeld – Norstedts Juridik, 2005.

ISBN: 9139107655

 

 

*Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping
**Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping
***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt på Höskolebiblioteket i Jönköping