Köprätt

 

Begreppet köprätt kan vara väldigt brett. Det kan innehålla väldigt många olika lagar och många olika sorter av försäljningar. Här skall fokuseras på de köp som regleras enligt köplagen (1990:931). Lagen gäller köp av lös egendom. Även detta är ett brett fält, det kan gälla allt från att en privatperson säljer en gammal byrå till en granne till ett inköp av maskiner för miljontals kronor. Termen lös egendom innebär mer än bara lösa saker, det inkluderar även till exempel aktier och andra värdepapper.

Reglerna i köplagen är dispositiva, vilket betyder att de enbart är tillämpliga när en fråga inte regleras i avtalet mellan parterna eller om annat följer av sedvänja eller handelsbruk etc. Detta betyder att inom köprätten är avtalet det centrala, parterna har möjlighetan att helt reglera sina skyldigheter och rättigheter. Det skall sägas att denna avtalsfrihet begränsas av de regler som finns i avtalslagen om ogiltighet och jämkning av avtalsvillkor. Värt att notera är även att köplagen inte är tillämplig om istället konsumentköplagen eller lagen om internationella köp är tillämpliga. Köplagen gäller alltså när båda parter är näringsidkare eller när en fysisk person säljer till antingen en näringsidkare eller en annan fysisk person. Nedan presenteras de regler som gäller enligt köplagen och som är tillämpliga på avtal om köp om frågor lämnas olösta i avtal.

 

Centrala begrepp

Det finns många viktiga begrepp inom köprätten, men väldigt centrala är begreppen varans avlämnande, risken för varan och varans beskaffenhet.

 
Varans avlämnande

Att avgöra när en vara är avlämnad är viktigt av många olika skäl, särskilt på grund av att många olika regler i köplagen ger olika utfall beroende på vem som har varan i sin besittning. Det är även så att vissa regler inom krediträtten påverkas av vem som har varan i besittning. Tidpunkten för varans avlämnade bestäms olika beroende på vilken form av köp som har bestämts mellan parterna. Lagen nämner två former av köp; hämtningsköp och transportköp. Vid hämtningsköp skall varan normalt finnas tillgänglig för avhämtning vid säljarens affärsställe. Varan anses avlämnad när köparen har tagit hand om den, alltså har den i sin besittning. Vid transportköp så gäller två olika regler. När varan skall transporteras till köparen i samma stad som säljaren har sitt affärsställe eller inom ett område där denne vanligen levererar skall varan anses vara avlämnad när den överlämnas till köparen. Om varan skall transporteras i annat fall skall varan anses vara avlämnad när den lämnas över till den transportör som ska utföra transporten. Skall säljaren utföra transporten så anses varan avlämnad när den överlämnas till köparen. Vad gäller tidpunkten för avlämnandet så är den i första hand vad parterna har avtalat. Om inget har avtalats skall varan avlämnas inom skälig tid. Vad som är skälig tid bestäms av omständigheter i fallet. Omständigheter som kan påverka är bland annat om varan lagerförs, om den är svår att få tag på eller om det kanske behövs specialtransport.

 
Risken för varan

Att någon står risken för varan innebär att denne får ta de kostnader som kan uppstå på grund av att varans värde förminskas. När köparen står risken så innebär det att denne är skyldig att betala varan även om den skulle skadas eller förstöras eller liknande, om det inträffade inte beror på säljaren. Risken går över på köparen när varan avlämnas. Om varan inte avlämnas inom rätt tid, och detta beror på köparen på något sätt, går risken över på köparen när säljaren har gjort vad denne kan för att avlämna varan. Skulle varan inte hämtas i tid vid hämtningsköp så går risken över vid tiden när avlämnandet skulle ske och köparen har fått meddelande om att varan finns för avhämtande.

 
Varans beskaffenhet

En vara skall generellt överrensstämma i art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning med vad som har avtalats. Mer specifikt skall en vara kunna användas till det som en vara av samma slag allmänt används till. Vidare skall varan kunna användas till ett särskilt ändamål som varan är avsedd att användas till, om säljaren måste ha insett det särskilda ändamålet vid avtalsslutet och köparen haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning. Varan skall även ha de egenskaper som säljaren har hänvisat till genom att visa en modell eller ett prov på varan. En vara skall också vara förpackad på vanligt eller försvarligt sätt om varan behöver skyddas. Om dessa krav inte är uppfyllda, eller i något annat avseende inte uppfyller vad köparen med fog kunnat förutsätta, skall varan anses vara felaktig. Varan är också felaktig om den inte överensstämmer med uppgifter som säljaren har givit i marknadsföring gällande denna. Att en vara säljs i ”befintligt skick” eller likande hindrar inte att en vara är felaktig. En sådan vara är att anses som felaktig om den inte lever upp till vad säljaren har utlovat innan köpet, om säljaren har utelämnat information som denne måste ha känt till och detta har påverkat köpet. En vara som säljs i ”befintligt skick” är även felaktig om den är i väsentligt sämre skick än vad köparen med fog kunnat förutsätta med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter.

En köpare har ingen direkt undersökningsplikt innan köpet, men har allt att vinna på att undersöka varan. Köparen har nämligen ingen rätt att åberopa fel som denne måste ha känt till vid köpet. Om köparen har undersökt varan eller struntat i säljarens uppmaning att undersöka varan innan köpet får köparen inte åberopa ett fel som borde ha uppmärksammats vid en undersökning.

Den avgörande tidpunkten för att avgöra om det är fel i varan är då risken går över på köparen. Om varan vid denna tidpunkt svarar mot vad som avtalats är varan inte felaktig. Fel som finns vid övergången av risken, men som visar sig först senare svarar säljaren för.

 

Avtalsbrott och påföljder gällande säljaren

 
Säljaren

De vanligaste avtalsbrotten från säljarens sida är att det är fel i varan eller att varan avlämnas för sent. Sådana avtalsbrott kan leda till att köparen kan göra vissa påföljder gällande.

 
Dröjsmål

Vid dröjsmål gäller att köparen kan kräva fullgörelse eller häva köpet. Om köpet hävs innebär det att parterna inte längre är bundna till avtalet och att eventuella prestationer skall återlämnas, säljarens slipper lämna över varan och köparen behöver inte betala priset för varan. En köpare har rätt att hålla fast vid köpet och kräva att säljaren fullgör sin prestation. Detta gäller dock inte om det finns ett hinder som säljaren inte kan övervinna eller om det skulle kräva uppoffringar som inte vore rimliga för säljaren att fullgöra med hänsyn till köparens intresse av fullgörelse. Om säljaren frågar köparen om denna kan acceptera en senare leverans eller om säljaren meddelar att han kommer leverera inom viss tid och köparen inte svara inom rimlig tid så får köparen inte häva köpet inom denna tilläggstid. En köpare har rätt att häva ett köp om dröjsmålet är att anses som ett väsentligt avtalsbrott, och säljaren visste om detta eller borde vetat detta. Vad som är ett väsentligt avtalsbrott beror på omständigheterna för köparen. Leverans inom viss tid kan ibland vara helt avgörande för köparen, medan det ibland inte spelar lika stor roll. En köpare kan även ha rätten att häva ett köp om han satt ut en tilläggstid som inte är oskäligt kort och säljaren inte levererar inom denna tid. En köpare har generellt rätt till ersättning från säljaren för kostnader som uppkommit på grund av dröjsmålet. Sådan ersättning kan vara till exempel kostnader som uppkommer när en köpare efter en hävning måste köpa ersättningsvaror till ett högre pris. Rätten att kräva hävning och skadestånd hänger på att köparen meddelat säljaren detta krav inom skälig tid från det att han fick reda på dröjsmålet, alltså att en reklamation skickas till säljaren.

 
Fel i varan

Om varan är felaktig och detta inte på något sätt är köparens fel har han rätten att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller häva köpet. Han har även rätt att kräva skadestånd. Till skillnad från innan köpet har köparen en skyldighet att efter avlämnandet undersöka varan så snart detta är möjligt. Om varan skall fraktas efter avlämnandet har köparen rätt att vänta med undersökningen tills varan är framme om det inte är påkallat med en undersökning redan när varan överlämnas från säljaren.

För att ha rätt att åberopa att varan är felaktig måste köparen meddela säljaren om felet inom skäligt tid efter det att denne märkt eller borde ha märkt felet (Reklamation). Köparen förlorar rätten att åberopa felet om inte reklamation skickas till säljaren inom två år från det att varan tagits emot. Detta är alltså den maximala tiden som säljaren kan göras ansvarig för fel under normala omständigheter. Om säljaren lämnat garanti eller annan utfästelse som gäller en längre tid så gäller denna. Om säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid med tro och heder förlorar inte köparen rätten att åberopa felet.

I första hand har köparen rätt att kräva avhjälpande av felet utan kostnad, om detta inte innebär oskälig kostnad eller oläglighet för säljaren. Säljaren har rätt att istället för avhjälpande genomföra en omleverans av en felfri vara. För att en köpare skall ha rätt att kräva omleverans måste avtalsbrottet vara av väsentlig betydelse för denne och säljaren antingen insett detta eller borde insett detta. Om inte säljaren utför ett avhjälpande har köparen rätt att själv genomföra ett avhjälpande och få ersättning för försvarliga kostnader för detta från säljaren. För att ha rätten att kräva avhjälpande eller omleverans måste köparen ha meddelat säljaren kravet vid reklamationen eller inom skälig tid efter detta.

Om inte avhjälpande eller omleverans genomförs inom skälig tid efter reklamationen har köparen rätt att kräva prisavdrag eller häva köpet. Ett prisavdrag skall beräknas så att prisavdraget skall motsvara skillnaden i värde på den felaktiga varan och en avtalsenlig vara. Köparen har bara rätt att häva köpet om avtalsbrottet är av väsentligt betydelse och säljaren insett detta eller borde insett detta. Hävning kräver även ett meddelande till säljaren om att köparen kräver hävning. Detta meddelande skall skickas till säljaren inom skälig tid efter det att köparen märkte felet eller borde märkt detta, eller efter den tid som var utsatt för avhjälpande eller omleverans som inte genomfördes. Denna tidsregel gäller inte om säljaren varit grovt vårdslös eller handlat i strid mot tro och heder. Även vid fel i varan har köparen rätt till ersättning för kostnader som uppkommit på grund av säljarens avtalsbrott.

Om en köpare har krav mot en säljare på grund av dröjsmål eller fel i varan så har denne rätt att skydda sig rent ekonomiskt genom att hålla inne så mycket av betalningen som motsvarar kravet.

 

Avtalsbrott och påföljder gällande köparen

Köparen har egentligen tre skyldigheter gentemot säljaren. Köpare skall betala priset för varan, medverka till köpet på det sätt som kan förväntas av denne och hämta eller ta emot varan.

Oftast framgår priset på varan i avtalet. Om det inte är så skall köparen betala ett skäligt pris med hänsyn tagen till varans art och beskaffenhet, normalt pris vid tiden för köpet och omständigheterna i övrigt. Köparen skall betala hos säljaren, om det inte framgår från avtalet att betalning skall ske vid överlämnande av varan eller dokumentation. Om tiden för betalning inte framgår i avtalet gäller att köparen skall betala när säljaren kräver det, dock inte före det att han har möjlighet att ta hand om varan.

Om köparen inte betalar priset på varan har säljaren rätten att hålla fast vid köpet och kräva betalning. Om varan inte är avlämnad så kan inte säljaren kräva betalning om denne väntar orimligt länge med att meddela köparen sitt krav. Om köparen inte betalar har säljaren rätt att häva köpet om dröjsmålet är ett väsentligt avtalsbrott. Säljaren har även rätt att häva köpet om säljaren inte betalar priset inom en tilläggstid som säljaren gett som inte är oskäligt kort. Om varan har avlämnats till köparen har säljaren bara rätt att häva köpet om avtalet ger denna rätt eller om köparen har avvisat varan.

Säljaren har även rätt att häva köpet om köparen inte medverkar till köpet eller inte tagit emot eller hämtat varan och detta avtalsbrott är av väsentlig betydelse för säljaren och köparen insett eller borde insett detta.

Säljaren har rätt till ersättning för kostnader som uppkommer på grund av köparens avtalsbrott.

 

Länkar

Lagstiftning

Köplagen

https://lagen.nu/1990:931

 

Internationella köplagen (CISG)

https://lagen.nu/1987:822

 

Övriga länkar

Information från konsulter rörande köplagen

http://www.ekonomikonsulter.se/koeplagen.asp

http://www.expowera.se/mentor/juridik/juridik_koplagen.htm

 

Hemsida med kommentarer till köplagen

http://peny60.atspace.com/kopratt.htm

 

Litteratur

**Köprättens grunder

Gerhard, P, Norstedt Juridik, 2008.

ISBN: 9147089849

 

**Allmän köprätt

Herre, J & Ramberg, J, Norstedts juridik, 2007.

ISBN: 9139204529

 

 

*Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping
**Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping
***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt
på Högskolebiblioteket i Jönköping