CSR & Etik

Vi kan idag se multinationella företag växa sig allt större; bli starkare och mer inflytelserika än någonsin tidigare. Företag såsom Exxon Mobil, Wal-Mart och Coca Cola har filialer över precis hela världen; erbjuder sysselsättning och distribuerar produkter på en global nivå. Följaktligen har dessa företags operationer nu en stor inverkan på samhällen och deras strategiska beslut kan därför troligtvis komma att påverka en rad länder samtidigt. Av den anledningen omnämns dessa företag ofta till Global Citizens (eller Globala Medborgare).

Att vara en global medborgare innebär inte endast att man har möjlighet till storskalighetsfördelar eller att nå kunder över hela världen. Det kräver också att företaget förhåller sig till lagstiftning och andra etiska regleringar i respektive land man är verksam. Länder är inte de enda som har etiska regleringar gällande bedrivandet av företag; olika typer av intressegrupper, till exempel frivilligorganisationer och investmentfonder, sätter press på multinationella företag att bete sig anständigt emot sina intressenter. Dessa påtryckningar har gett upphov till konceptet Corporate Social Responsibility (CSR), definierat “... de ekonomiska, legala, etiska och filantropiska förväntningar samhället har på företag vid ett bestämt tillfälle i tiden.” (Carrol and Buchholtz, 2000, sid. 35). Exakt vilka ansvarigheter företag har gentemot samhället har diskuterats i ett par sekel nu. En grundläggande modell som kan anses reflektera resultatet av denna diskussion är Carrolls (1991) ”fyrdels modell”:

 

 

Figur. Carrolls fyrdels modell av corporate social responsibility. (Carroll, 1991)

 

Ekonomiskt ansvar:  Det första ansvaret som företaget har gentemot samhället inbegriper att sköta företaget som en ekonomiskt sund enhet. Detta inkluderar aspekter såsom återbäring på investering för aktieägare, rättvisa arbetarlöner och att kvalitetsprodukter är distribuerade åt kunder till rättvisa priser; samtliga krävda av samhället. (Crane & Matten, 2004)

Legalt ansvar:  Kräver att företag följer den nuvarande lagstiftningen samt andra regleringar. Lagstiftningen, i sin tur, fostrar samhällets etiska syn och samtliga företag som vill uppfattas som socialt ansvarstagande måste därmed följa lagstiftningen. (Crane & Matten, 2004)

Etiskt ansvar:  Refererar till det ansvar som ej innefattas av vare sig det ekonomiska eller det legala, utan istället av det som anses ’riktigt’ eller ‘rättvist’ i samhällets ögon. Samhället förväntar sig därmed att företag beter sig etiskt korrekt gentemot deras intressenter. (Crane & Matten, 2004)

Filantropiskt ansvar:  Innefattar företagets vilja att förbättra livskvaliteten för deras intressenter (till exempel anställda, lokala området och samhället i stort) genom generösa donationer och organisationsstöd. Dessa företagsbeslut är helt och hållet frivilliga, av mindre vikt än de tre tidigare nämnda formerna och (i förhållande till socialt ansvar) endast sett som önskat av samhället. (Crane & Matten, 2004)

På det sätt som multinationella företag medger sitt ansvar och till den grad de anser sig vara socialt ansvariga skiljer sig mycket. Många företag har idag formella uttalanden där de preciserar sina värderingar och principer, både för interna och externa syften. För att ett multinationellt företag skall kunna anses ta socialt ansvar och samtidigt uppfattas som en god global medborgare finns det, enligt Reidenbach och Robin (1991), vissa steg som företaget måste genomgå (Gooderham & Nordhaug, 2003). Dessa fem steg (se nedan) beskriver inte bara själva processen att bli ett socialt ansvarstagande företag, utan kan också fungera i ett beskrivande syfte; klassificera till vilken grad ett multinationellt företag är hängivet till CSR.

 

Steg 1 – Det Amoraliska företaget

Saknar formella etiska utlåtanden, etiska överträdelser anses vara del av affärskostnaderna, en kultur av risktagande (till exempel ‘ta vad du kan och stick’) och girighet är uppmuntrat.

 

Steg 2 – Det Legalistiska företaget

Ansvaret är begränsat till lagliga krav (är det lagligt, är det OK), fokus ligger på ekonomiska framsteg, motsätter sig förändringar som inverkar på företagets ekonomi, hederskodex är internt orienterade (till exempel ’att skapa ekonomiskt värde för företaget’).

 

Steg 3 – Det Lyhörda företaget

Beter sig inte endast i förhållande till lagstiftade krav, växande balans mellan vinst och etik, växande omtanke gentemot företagets intressenter (förutom dess ägare), företagets kultur börjar omfamna en mer ansvarstagande medborgarattityd.

 

Steg 4 – Det Framkommande företaget

Börjar ta en aktiv förhållning gentemot etiska utfall (‘vill göra det rätta’), kulturen är proaktiv till sociala problem, etiska värderingar som styr beteende; genom handböcker, policy uttalanden eller ombudsmän.

 

Steg 5 – Det Etiska företaget

Balans emellan ekonomiska och etiska utfall, etiska aspekter är helt integrerade i dess mission och strategiska planering, kärnvärderingar styr företagets kultur och samtliga företagsdokument reflekterar den etiska profilen.

 

Som tidigare nämnt har corporate social responsibility varit ett väldigt omdiskuterat ämne på senare tid. Många har åsikter och teorier gällande hur företag bör uppföra sig och vad man kan anse vara socialt ansvarstagande. Nutida forskning inom detta område har samtidigt fokuserat på CSR i förhållande till vinst- och marknadsföringssyfte, såsom Corporate citizenship as a marketing instrument  av Maignan & Ferrell (2001), seende på CSR från ett vinstdrivande perspektiv snarare än simpla filantropiska beslut.

 

 

Länkar och lästips

 

Lästips

**Boatright, J.R. (2009). Ethics and the conduct of business, 347-373. Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall

 

Tidsskrifter

*Crook, C (2005). The Good Company. The Economist, 22, 3-6.

 

Forskningsartiklar

*Maignan, I. & Ferrell, O.C. (2001). Corporate citizenship as a marketing instrument. European Journal of Marketing, 35, pp. 457-484

 

*Porter, M.E. & Kramer, M.R. (2006) Strategy  & Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility. Harvard Business Review, 84, pp. 78-92

 

Böcker

**Blowfield, M. & Murray, A. (2008). Corporate Responsibility: a critical introduction. New York : Oxford University Press.

 

 

Källor

**Crane, A. & Matten, D. (2004). Business ethics: a European perspective. Oxford : Oxford University Press

 

**Gooderham, P.N. & Nordhaug, O. (2003). International Management: cross-boundary challenges. Oxford: Blackwell.

 

*Maignan, I. & Ferrell, O.C. (2001). Corporate citizenship as a marketing instrument. European Journal of Marketing, 35, pp. 457-484

 

  

*Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping
**Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping
***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt på Högskolebiblioteket i Jönköping