Affärsplan

 
En affärsplan kan ses som en karta över ett företags verksamhet och är en ingående beskrivning av företagets affärsidé, organisation, produkter, ekonomi etc. Att göra en affärsplan när man ska starta ett nytt företag är för de flesta en självklarhet, det är dock lika viktig för väl etablerade företag. Affärsplanen bör vara ett levande och dynamiskt dokument som anpassas till de förändringar som sker i samarbete med medarbetarna och sedan aktivt används för att styra av företaget.

En affärsplan fyller flera syften och riktar sig till många olika målgrupper. Samtidigt som den ska ge ett samlat grepp på företagets verksamhet så ska den också kommunicera företagets affärsidé till såväl anställda som finansiärer och andra viktiga intressenter. Affärsplanen ger en helhetsbild av företaget som gör att de kan bedöma om företaget är värt att satsa på eller ha som samarbetspartner.

När man skriver en affärsplan är det viktigt att utgå från fakta och realistiska antaganden. Försök skriva så enkelt och tydligt som möjligt. Med tanke på att olika målgrupper är intresserade av olika delar av affärsplanen kan det ibland vara vettigt att ha olika versioner av affärsplanen som riktar sig till de olika målgrupperna. I det här materialet kommer affärsplanens olika delar gås igenom punk för punkt. Mer information och vägledning i ditt arbete att utforma en affärsplan för ditt företag kan du få om du följer någon av länkarna nedan.


Affärsidé

Ett företags affärsidé är till för att tydliggöra vad företaget ska syssla med.
Att planera för ett företag är egentligen inte svårare än för andra verksamheter.
Allt blir lättare om man har ett tydligt mål för vad man ska göra.

Affärsidén ger svaret på frågorna vad, vem, varför och hur. Vad  är det för produkt som företaget erbjuder? Vem vänder sig företaget till? (målgrupper) Varför ska målgruppen välja just det här företagets erbjudande?  Hur  når företaget sina kunder både när det gäller marknadsföring och distribution? Affärsidén är utgångspunkten som allt annat baseras på.

 

Omvärld

Huruvida ett företag ska lyckas förverkliga sin affärsidé beror inte bara på den egna viljan och de egna förutsättningarna. Det finns många faktorer i företagets omvärld som påverkar företaget. Hur företaget lyckas beror också på vilka strategier man använder för att bemöta de hot och möjligheter som finns i omvärlden. Ett företags omvärld består av en marknad där det finns kunder och konkurrenter.

En grundförutsättning för att ett företag ska kunna bli lönsamt är att den marknad man riktar sig till är tillräckligt stor. I affärsplanen bör det därför finnas med en ingående beskrivning av marknaden, och till att börja med kan man göra en nulägesanalys. För att kunna göra en affärsplan behöver man också veta lite om framtiden. För att följa marknadstrender så kan man göra regelbundna marknadsundersökningar.

Ofta kan ett företags kunder beskrivas som att de finns inom ett geografiskt område, en demografisk grupp (ålder, inkomst, små/stora företag etc). Att känna sina kunders behov är nyckeln till en lyckad affärsplan. Ju tydligare kunderna kan beskrivas i affärsplanen, desto lättare blir det sedan att bearbeta kunderna. För att man ska kunna få en tillräcklig del av de kunder som finns på marknaden är det viktigt att veta vilka företag som är med och konkurrerar om kunderna. Det är viktigt att kontinuerligt följa vad konkurrenterna gör.


Organisation

För att kunna uppnå de mål som finns i affärsidén behöver ett företag både materiella och personella resurser. De materiella resurserna kan vara lokaler, maskiner, fordon osv. De personella resurserna består av de personer som arbetar i företaget. Många gånger går det för det mindre företaget att hyra in både materiella och personella resurser. Man måste bestämma sig för vilka resurser som är så viktiga att man behöver dem permanent och vilka resurser man kan hyra vid behov.

Företagets organisationsschema beskriver hur man har strukturerat framför allt de personella resurserna. Ett stort företag har ofta många avdelningar med mycket anställd personal medan ett mindre företags organisation ibland kan bestå av några få personer. Ett väl utbyggt nätverk är viktigt för alla företag. För många små företag finns många av de resurser som ett större företag har i sin organisation hos partners i nätverket. Ju fler som kan ingå i nätverket, desto större är möjligheten att företaget klarar av ta nya orders och utvecklas på ett positivt sätt. Företagets storlek har också betydelse för vilken företagsform man väljer. Mindre företag väljer ofta att verka som enskild näringsidkare, handelsbolag eller kommanditbolag, medan större företag i regel bildas i form av aktiebolag. Mer om företagsformerna kan du läsa om under juridiska former.

 


Profil

Produkter kan vara både varor och tjänster. Vissa företag är producerande företag och producerar sina egna produkter medan andra köper in produkter som de sedan säljer vidare. Många företag har olika alternativ som riktar sig till olika målgrupper. När man sätter pris på företagets produkter måste man tänka på hur man vill att företaget ska uppfattas på marknaden. Är företagets image att vara ett lågprisalternativ som alltid har billiga produkter, eller vill man uppfattas som ett företag som säljer speciella produkter av hög kvalitet.

 

Ekonomi

Som tidigare nämnts är en av skillnaderna mellan ett företag och andra verksamheter att företaget gör affärer i syfte att tjäna pengar. En affärsplan vore därför inte komplett om det inte fanns en del som visar att affärsidén också är ekonomiskt gångbar. En affärsplan bör innehålla såväl resultat- som likviditetsbudget. Om företaget är nystartat har man ofta också en budget som visar kapitalbehovet och hur detta ska finansieras. Läs mer om de olika budgeterna i Redovisnings-sektionen.

 

Tidsplan

Det är inte bara företagets ekonomi som behöver planeras. När man har klart för sig vad det är som ska göras är det viktigt att planera när olika aktiviteter ska genomföras. Eftersom syftet med affärsplanen är att den ska vara ett gemensamt måldokument för alla som jobbar i företaget är det en bra idé att de övergripande mål som finns formulerade i företagets affärsidé och strategier bryts ner och konkretiseras i ett antal huvudaktiviteter för den period som affärsplanen gäller.

Exempel på sådana planer är marknads-, produktions-, inköps- och produktutvecklingsplaner. Som i alla planer är det viktigt att det finns tydliga och mätbara mål samt att det tydligt framgår vem som är ansvarig för vad.

 


Analytiska verktyg

Affärsplanen  – ditt sätt att planera företagsstarten är en hjälp från NUTEK.

En första skiss till affärsplan  – mall från ALMI Företagspartner.

Marknadsplanen  (Företagarguiden – NUTEK)

Allt om hur du gör din egen marknadsplan  – markandsplanen är minst lika viktig som affärsplanen, agerar som karta över hur man tänkt sig att uppfylla målen.

Checklista nulägesanalys 

 
Kalkylblad från Venture Cup

Nyckeltal 

 
Verktyg på engelska

För att analysera företagets omgivning så kan det vara användbart att genomföra en så kallad SWOT-analys som hjälper till att utvärdera företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Läs mer om SWOT-analysen i strategi-lådan.

Här är en online workshop  som hjälper dig ta reda på om du är redo för att starta eget.

Guide  för att skriva affärsplan.

American Express har en användbar workshop  som guidar dig genom processen att skriva affärsplan med hjälp av övningar, kalkylblad och tips.

 

Länkar och lästips

Venture Cup  Affärsplantävling

Strategier  (Expowera) här kan du läsa mer om markandsstrategier, prisstrategier, sortimentsstrategier, tillväxtstragier och mycket mer.

Företagsformer  (Företagarguiden – NUTEK)

Jämförelse av företagsformer  (Bolagsverket)

Affärsplaner  anpassade till olika sorters företag

Nyföretagarcentrum

Internationella Företagarföreningen i Sverige 

Sparbanken Finn och Affärsskolan 

Expowera  ger dig en snabb överblick över de flesta företagsrelaterade ämnena.

Bolagsverket 

 
Länkar på engelska

Business Owner’s Toolkit  ger tips och instruktioner för hur man skriver och använder en affärsplan och lite andra nyttiga tips.

Exempel på affärsplaner  – här hitter du exempel på affärsplaner från olika industrier.

 
Online tidningar

Entrepreneur.com  ger information om vad man ska tänka på när man startar eget

 

Nyheter

Sveriges framtida tillväxtföretag - de vann miljoner på sin affärsidé!(Ekonominyheterna.se, maj 2007)


71 Mkr för att komma på framtidens bil  (Dagens Industri, april 2007)

 
Böcker

Connect (2004). Så här skriver du en vinnande affärsplan: en praktisk handledning.
Den här handledningen förklarar varför man behöver en affärsplan, olika målgrupper, dess utformning, disposition och innehåll.

**Erhardsson, R., & Tovman, P. (1995). Affärsplan: en handbok, lärobok och uppslagsbok. Här visas steg för steg hur man skapar sin egen affärsplan samt avsnitt om juridik, försäkringar, investeringar, företagsledning, produkt, organisation och mycket mer.

 

* Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping.

** Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping.

***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt
     på Högskolebiblioteket i Jönköping